Pravidlá súťaže „Vyhrajte Doro 8040 – ideálny telefón pre vašich starých rodičov“

Prečítajte si pravidlá súťaže o skvelý telefón pre seniorov.

1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom Súťaže s názvom „Vyhrajte Doro 8040 – ideálny telefón pre vašich starých rodičov“ (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť O2 Slovakia, s.r.o. so sídlom Einsteinova 24, 85101 Bratislava, IČO: 35 848 863, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. 27882/B (ďalej len „Usporiadateľ“). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“).

Cieľom Súťaže je podpora a propagácia služieb Usporiadateľa za účelom uplatnenia na relevantnom trhu.

2. Trvanie súťaže:

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 20. 6. 2018 do 1. 7. 2018 12:00.

3. Účastníci Súťaže:

Účastníkom Súťaže sa na účely týchto pravidiel rozumie fyzická osoba:

•           s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,

•           ktorá má viac ako 15 rokov

•           ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa pravidiel s výnimkou:

o          zamestnancov Usporiadateľa a ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),

o          osôb, ktoré sú majetkovo alebo personálne /najmä zamestnanci/ prepojené s reklamnými a promotion agentúrami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením Súťaže vrátane ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka.

4. Podmienky Súťaže:

Do žrebovania bude zaradený každý Účastník Súťaže, ktorý v dobe trvania súťaže napíše do pripraveného formulára správnu odpoveď na súťažnú otázku „Napíšete nám, akú najlepšiu radu ste do života dostali od svojich starých rodičov.”. Každý súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť len 1 odpoveďou. Usporiadateľ vyžrebuje zo správnych odpovedí 1 víťaza.

Usporiadateľ má právo vyradiť Účastníka Súťaže, ak je obsah jeho súťažného príspevku vulgárny, urážajúci ľudskú dôstojnosť alebo odporujúci dobrým mravom.

Účastník Súťaže udeľuje svoj súhlas s účasťou v Súťaži podľa týchto Pravidiel, súhlas so znením Pravidiel bez výhrad a s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa Pravidiel. Usporiadateľ Súťaže nie je zodpovedný za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas Súťaže.

5. Žrebovanie:

Žrebovanie súťaže bude prebiehať pod dohľadom 2 zamestnancov marketingového oddelenia Usporiadateľa v sídle spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava dňa 2. 7. 2018 o 14:00. Výhercu bude s oznámením o výhre kontaktovať zamestnanec O2 Slovakia alebo poverený zástupca v priebehu 14 pracovných dní od termínu žrebovania.

Výherca bude informovaný o výhre na e-mailovej adrese, ktorú spolu s odpoveďou na súťažnú otázku uvedie vo formulári Súťaže.

Usporiadateľ má právo vyradiť Účastníka Súťaže v prípade podozrenia z porušenia pravidiel Súťaže alebo použitia neregulárnych postupov.

6. Výhra:

Usporiadateľ v Súťaži odovzdáva nasledovnú výhru:

•           1x Doro 8040

Hodnota výhry je 218 €. Cenu podľa týchto Pravidiel poskytuje Usporiadateľ.

7. Oznámenie výhry:

Výherca bude kontaktovaný a oboznámený o spôsobe odovzdania výhry prostredníctvom e-mailu.

V prípade, že sa nepodarí s Výhercom skontaktovať do 14 dní od uskutočnenia žrebovania, bude vyžrebovaný nový Výherca. Výhra bude výhercovi odoslaná do 30 dní od termínu žrebovania.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre danú cenu boli splnené alebo nie. Ceny nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru ceny.

Ak Výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhru získava novovyžrebovaný náhradník.

8. Osobné údaje

Každý Účastník udeľuje svojou účasťou v súťaži súhlas k tomu, že jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a e-mailová adresa, môžu byť použité a uchovávané primeraným spôsobom v marketingovej komunikácii Usporiadateľa. Spracovanie údajov môže byť vykonávané prostredníctvom tretích osôb. Súhlas je udelený dobrovoľne na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla správcu.

Súťažiaci má práva podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. Odvolanie súhlasu voči jednému z uvedených subjektov nemá vplyv na trvanie súhlasu udeleného druhému z nich.

Účastník Súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že Usporiadateľ alebo sprostredkovatelia v rozsahu a podmienok dohodnutých s Usporiadateľom sú oprávnení s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať (v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov) a používať Údaje v súlade s právnym poriadkom SR. Účastník dáva účasťou v Súťaži Usporiadateľovi Súťaže v súlade s § 12 Občianskeho zákonníka súhlas s vyhotovením a použitím svojej podobizne, svojich písomných prejavov, obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo prejavov osobnej povahy zaobstaraných usporiadateľom v súvislosti s usporiadaním Súťaže a odovzdávaním hlavnej výhry (ďalej len „Snímok“) pre komerčné a preukazné účely na všetkých komunikačných médiách bez ohľadu na ich povahu a určenie všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela. Účastník Súťaže udeľuje Usporiadateľovi tento súhlas bez vecného, časového, množstvového a územného obmedzenia a môže ho kedykoľvek odvolať. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým Usporiadateľ Snímok v súlade s jeho určením poskytne.

9. Dane:

Usporiadateľ nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Výherca nemá právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou.

10. Osobitné ustanovenia:

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky Súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok Súťaže usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.).

Účastník hry berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. Na Výhru sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Účastníci Súťaže sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na stránke súťaží.

Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami.

V Bratislave, 20 6. 2018.

O2 Slovakia, s.r.o.

Páčil sa vám článok?
Slabé
12345
Loading...
Super

Rýchly pevný internet na doma aj pre firmy a živnostníkov

Pevný O2 Internet na doma bez viazanosti ocenia nielen domácnosti, ale aj živnostníci a firmy.

Treba ho už takmer všade a požiadavky na jeho rýchlosť, spoľahlivosť a dostupnosť sa týkajú nielen domácností, ale aj zamestnávateľov.

Neobmedzený O2 Internet na doma môžete naplno využívať aj vo svojej firme, a to bez viazanosti a s dostupnosťou pre takmer celé Slovensko.

Dostupnosť Internetu na doma od O2 vo svojej lokalite si môžete preveriť na stránke www.o2.sk/internet na doma.

Nielen doma, ale aj v práci potrebujete spoľahlivý a rýchly internet, ktorý vás a vašich zamestnancov nebude nijako obmedzovať. Ak hľadáte alternatívu pevného internetu, modrý operátor prichádza s riešením – službu O2 Internet na doma so všetkými jej výhodami môžete využívať aj vo svojej firme.

Na to, aby ste surfovali neobmedzene, nepotrebujete káblové pripojenie, ktorého kvalita sa mení v závislosti od počasia. Prenos dát sa šíri vzduchom, vďaka čomu je internet dostupný v rámci novej siete O2 už pre viac ako 93 % obyvateľov Slovenska. Vybrať si môžete zo štyroch rôznych balíkov s viacerými možnosťami rýchlosti sťahovania (od 15 Mbit/s po 128 Mbit/s), a to už za 15 € mesačne bez akejkoľvek viazanosti.

A ako sú so službou O2 Internet na doma spokojné firmy či domáce inštitúcie, sme sa spýtali priamo niektorých z nich.

Jozef Majer, starosta obce Kozárovce

So službou O2 Internet na doma sme spokojní. V našom konkrétnom prípade sme ju objednávali na doplnenie a ponechali sme si aj pôvodného poskytovateľa. Službu O2 Internet na doma však využívame denne ako hlavné pripojenie pre celý aparát obecného úradu. Spĺňa všetky požiadavky a s kvalitou aj s cenou sme spokojní.

SynCom, s. r. o., Vinosady

Pre službu Internet na doma od O2 sme sa rozhodli, keďže v našej lokalite nie je dostupná optika a v porovnaní s lokálnymi poskytovateľmi pevného internetu ponúka veľa muziky za málo peňazí.

Tamaškovič, s. r. o., Selice, projektovanie stavieb

Službu O2 Internet na doma som si vybral, pretože O2 má pokrytie v lokalite, kde žijem. S kvalitou služby som skutočne spokojný.

Ing. Roman Rychtarčík, DVK servis, s. r. o., Malacky

Vyskúšali sme viacero dostupných možností, a keďže nám internet od predchádzajúcich poskytovateľov nefungoval spoľahlivo, hľadali sme nové. Dozvedel som sa o Internete na doma od O2, a keďže máme od O2 aj všetky mobilné telefóny a SIM-ky v alarmoch a sme veľmi spokojní, povedali sme si, že to vyskúšame. Veľkou výhodou je, že máme všetko spolu v jednej faktúre.

Po nainštalovaní antény, routera a po sprevádzkovaní internetu na doma sme nadšení. Všetko je tak, ako má byť. Rýchlosť pripojenia dosahuje v priemere 70 Mbit/s a veľké súbory idú bez problémov stiahnuť. U nás vo firme tak s pripojením na internet panuje všeobecná spokojnosť a sme radi, že už nemusíme nič vymýšľať.

Viac o službe O2 Internete na doma a balíkoch, z ktorých si môžete vybrať, nájdete na www.o2.sk/internetnadoma.


Lifetech: Čo je nové