Pravidlá súťaže: „Zasúťažte si v Sóde o tankovaciu kartu Shell v hodnote 50 €“

V Sóde sme pre vás pripravili súťaž, ktorá poteší každého motoristu.

1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom Súťaže s názvom „Zasúťažte si v Sóde o tankovaciu kartu Shell v hodnote 50 €“ (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť O2 Slovakia, s.r.o. so sídlom Einsteinova 24, 85101 Bratislava, IČO: 35 848 863, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. 27882/B (ďalej len „Usporiadateľ“). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“).

Cieľom Súťaže je podpora a propagácia služieb Usporiadateľa za účelom uplatnenia na relevantnom trhu.

2. Trvanie Súťaže:

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 21. 8. 2019 do 30. 8. 2019 23:59.

3. Účastníci Súťaže:

Účastníkom Súťaže sa na účely týchto pravidiel rozumie fyzická osoba:

s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,

  • ktorá má viac ako 15 rokov
  • ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa pravidiel s výnimkou:
    – zamestnancov Usporiadateľa a ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
    – osôb, ktoré sú majetkovo alebo personálne /najmä zamestnanci/ prepojené s reklamnými a promotion agentúrami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením Súťaže vrátane ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka

4. Podmienky Súťaže:

Do žrebovania bude zaradený každý Účastník Súťaže, ktorý v dobe trvania súťaže napíše do pripraveného formulára správnu odpoveď na súťažnú otázku. Každý súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť len 1 odpoveďou. Usporiadateľ vyžrebuje zo správnych odpovedí 1 víťaza. Usporiadateľ má právo vyradiť Účastníka Súťaže, ak je obsah jeho súťažného príspevku vulgárny, urážajúci ľudskú dôstojnosť alebo odporujúci dobrým mravom.

Účastník Súťaže udeľuje svoj súhlas s účasťou v Súťaži podľa týchto Pravidiel, súhlas so znením Pravidiel bez výhrad a s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa Pravidiel. Usporiadateľ Súťaže nie je zodpovedný za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas Súťaže.

5. Žrebovanie:

Žrebovanie súťaže bude prebiehať pod dohľadom 2 zamestnancov marketingového oddelenia Usporiadateľa v sídle spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava dňa 2. 9. 2019 o 14:00. Výhercu bude s oznámením o výhre kontaktovať zamestnanec O2 Slovakia alebo poverený zástupca v priebehu 14 pracovných dní od termínu žrebovania.

Výherca bude informovaný o výhre na e-mailovej adrese, ktorú spolu s odpoveďou na súťažnú otázku uvedie vo formulári Súťaže.

Usporiadateľ má právo vyradiť Účastníka Súťaže v prípade podozrenia z porušenia pravidiel Súťaže alebo použitia neregulárnych postupov.

6. Výhra:

Usporiadateľ v Súťaži odovzdáva nasledovnú výhru:

  • tankovacia karta Shell v hodnote 50 €

Cenu podľa týchto Pravidiel poskytuje Usporiadateľ.

7. Oznámenie výhry:

Výherca bude kontaktovaný a oboznámený o spôsobe odovzdania výhry prostredníctvom e-mailu.

V prípade, že sa nepodarí s Výhercom skontaktovať do 14 dní od uskutočnenia žrebovania, bude vyžrebovaný nový Výherca. Výhra bude výhercovi odoslaná do 30 dní od termínu žrebovania.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre danú cenu boli splnené alebo nie. Ceny nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru ceny.

Ak Výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhru získava novovyžrebovaný náhradník.

8. Osobné údaje

Každý Účastník udeľuje svojou účasťou v súťaži súhlas k tomu, že jeho osobné údaje v rozsahu v akom ich uvedie vo formulári Súťaže na stránke Usporiadateľa, na ktorej sa Účastník zapojil do Súťaže, môžu byť použité a uchovávané primeraným spôsobom za účelom prevádzkovania Súťaže (napr. realizácia súťaže, odovzdanie a prevzatie výhry), a to po dobu trvania Súťaže, Usporiadateľom ako prevádzkovateľom. Spracovanie údajov môže byť vykonávané prostredníctvom tretích osôb. Súhlas je udelený dobrovoľne na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla správcu.

Súťažiaci má práva podľa § 19 – 30 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. Odvolanie súhlasu voči jednému z uvedených subjektov nemá vplyv na trvanie súhlasu udeleného druhému z nich.

Účastník Súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že Usporiadateľ alebo sprostredkovatelia v rozsahu a podmienok dohodnutých s Usporiadateľom sú oprávnení s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať (v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov) a používať Údaje v súlade s právnym poriadkom SR. Účastník dáva účasťou v Súťaži Usporiadateľovi Súťaže v súlade s § 12 Občianskeho zákonníka súhlas s vyhotovením a použitím svojej podobizne, svojich písomných prejavov, obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo prejavov osobnej povahy zaobstaraných usporiadateľom v súvislosti s usporiadaním Súťaže a odovzdávaním hlavnej výhry (ďalej len „Snímok“) pre komerčné a preukazné účely na všetkých komunikačných médiách bez ohľadu na ich povahu a určenie všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela. Účastník Súťaže udeľuje Usporiadateľovi tento súhlas bez vecného, časového, množstvového a územného obmedzenia a môže ho kedykoľvek odvolať. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým Usporiadateľ Snímok v súlade s jeho určením poskytne.

9. Dane:

Usporiadateľ nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Výherca nemá právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou.

10. Osobitné ustanovenia:

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky Súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok Súťaže usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry.

Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.). Účastník hry berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. Na Výhru sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Účastníci Súťaže sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na stránke súťaží.

Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami.

V Bratislave, 21. 8. 2019

O2 Slovakia, s.r.o.

Páčil sa vám článok?
Slabé
12345 (No Ratings Yet)
Loading...
Super

5 dôvodov, prečo si vybrať nový Honor 20 alebo Honor 20 Pro

Ak si neviete rady s výberom nového smartfónu, možno vás inšpirujeme naším výberom. Máme pre vás 5 dôvodov, prečo siahnuť po Honore 20 alebo 20 Pro, hlavne ak hľadáte šikovné zariadenie za rozumnú cenu.

Výber správneho mobilu môže byť niekedy veda. Najmä dnes, keď je trh presýtený stovkami modelov od rôznych výrobcov. Nekonečné vyhľadávanie, porovnávanie parametrov a cien či čítanie recenzií môže byť únavné. Preto sme pre vás vybrali dva modely značky Honor a uvádzame 5 dôvodov, prečo sa rozhodnúť práve pre jeden z nich.

Honor 20

Prémiový dizajn. Honor 20 si zamilujete už po jeho vybalení. Dostupný je v dvoch farebných vyhotoveniach, v modrom a čiernom, no farby nie sú také, ako by ste možno predpokladali. Farebný odtieň zadnej strany sa totiž mení v závislosti od uhla svetla, ktoré na telefón dopadá.

Displej, ktorý zaberá takmer celú prednú stranu. Konkrétne 96 % z celkovej prednej plochy. Výrobca odstránil výrez na hornej strane displeja a  využil takmer celú spodnú stranu. Čítačka odtlačkov prstov je na boku telefónu, na tlačidle, ktoré bežne slúži na jeho odomknutie. Uhlopriečka displeja je 6,26“ s rozlíšením 1 080 × 2 340 px.

Perfektný výkon. 8-jadrový procesor s čipom Kirin 980, ktorý nájdete aj v modeli Huawei P30 Pro, je momentálne to najlepšie, čo výrobca ponúka. Sekunduje mu operačná pamäť s kapacitou 6 GB. Zariadenie hravo zvládne multitasking aj najnáročnejšie hry. Tie si vychutnáte na maximum vďaka funkcii GPU Turbo 3.0, ktorá automaticky vyhodnotí, že hráte hru, a pre dokonalý zážitok z hrania vám poskytne maximálny výkon telefónu.

Perfektná výdrž a úložisko. Batéria má kapacitu 3 750 mAh. Nezdá sa to veľa, no vďaka úspornému procesoru a operačnému systému batéria aj pri veľkom vyťažení vydrží celý deň. A nielen to, dobrých 25 – 30 % vám ostane aj na ďalší deň. Nechýba ani funkcia rýchleho nabíjania, takže dobiť mobil na 100 % netrvá dlho. Vnútorné úložisko má kapacitu 128 GB, čo je pre väčšinu používateľov postačujúce.

5 fotoaparátov. Áno, čítate správne. Na zadnej strane nájdete až štvoricu fotoaparátov. Hlavný snímač má rozlíšenie 48 Mpx s clonou f/1,8. Sekunduje mu širokouhlý snímač s rozlíšením 16 Mpx s clonou f/2.2. Tretí snímač s rozlíšením 2 Mpx slúži na snímanie hĺbky a posledný snímač s rozlíšením 2 Mpx s makro objektívom. Predný fotoaparát má rozlíšenie 32 Mpx a oba disponujú umelou inteligenciou.

Honor 20 Pro

Prémiový vzhľad. Modely Honor 20Honor 20 Pro sa od seba veľmi nelíšia. Vo verzii Pro rovnako nájdete zadnú stenu, ktorej farba mení svoje odtiene podľa uhla, v ktorom na telefón dopadá svetlo. Toto zariadenie má naozaj prémiový vzhľad.

Perfektný displej. Takmer celú prednú plochu pokrýva 6,26“ IPS LCD displej s rozlíšením 1 080 × 2 340 px a s pomerom strán 19,5 : 9. Len v ľavom hornom rohu je malý otvor s prednou kamerou, ktorý však nepôsobí rušivo.

Špičkový výkon. O plynulý chod zariadenia sa aj tu postará jeden z najlepších čipov Kirin 980 s 8-jadrovým procesorom. Na rozdiel od modelu Honor 20 vo verzii Pro nájdete operačnú pamäť s kapacitou až 8 GB. Od tohto zariadenia tak môžete očakávať absolútne bezproblémový chod bez zasekávania.

Ešte lepšia výdrž a úložisko. Verzia Pro má batériu s kapacitou až 4 000 mAh, takže s prehľadom vydrží aj dva dni pri náročnejšom využívaní. Nechýba ani podpora rýchleho nabíjania, vďaka ktorému batériu dobijete na 50 % iba za 30 minút. Verzia Pro disponuje úložiskom s veľkosťou až 256 GB.

Profesionálny fotoaparát. Vo verzii Pro takisto nájdete päticu fotoaparátov – 4 vzadu a 1 vpredu. Zadný má snímače s takmer rovnakým rozlíšením ako model Honor 20, pribudla však optická stabilizácia, elektronická stabilizácia a dodatočná stabilizácia vďaka umelej inteligencii. Snímač hĺbky s kapacitou 2 Mpx z Honoru 20 nahradil vo verzii Pro 8 Mpx snímač s teleobjektívom, ktorý vám umožní 3-násobný optický zoom, 5-násobný hybridný zoom a 30-násobný digitálny zoom. Predný fotoaparát má rozlíšenie 32 Mpx a umelú inteligenciu.

Áno, ide vskutku o dva zaujímavé modely, ktoré na trhu poriadne zamiešali karty. Ak ste sa rozhodli pre nákup jedného z nich, môžete ho mať už od 2 € na začiatok, napríklad so Zlatým O2 Paušálom, s ktorým získate neobmedzené volania a posielanie SMS do všetkých sietí na Slovensku a v EÚ a 10 GB dát, ktoré si užijete v tej najrýchlejšej 4G sieti na Slovensku.

Páčil sa vám článok?
Slabé
12345
Loading...
Super

Vyskúšali sme, či sa dá fungovať so smartfónom bez Google

Čítaj viac

Predobjednajte si novú PlayStation 5, ktorá predbehla evolúciu a prinesie novú éru hrania

Čítaj viac

Jeseň plná energie? Našich 6 obľúbených smartfónov vydrží na jedno nabitie aj dva dni

Čítaj viac