Pravidlá súťaže „Vyhrajte knižku Dobrú noc a pozor na hady od Daniela Everetta“

Pozrite si pravidlá našej súťaže o päticu knižiek Dobrú noc a pozor na hady.

1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom Súťaže s názvom „Vyhrajte knižku Dobrú noc a pozor na hady od Daniela Everetta“ (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť Folk Publishing s.r.o. so sídlom: Jelačičova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 36 768 138, DIČ: 202 236 97 23, IČ DPH: SK 202 236 97 23, zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 45599/B  (ďalej len „Usporiadateľ“). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“).

Cieľom Súťaže je podpora a propagácia služieb Usporiadateľa za účelom uplatnenia na relevantnom trhu.

2. Trvanie Súťaže:

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 27. 4. 2018 do 4. 5. 2018 12:00.

3. Účastníci Súťaže:

Účastníkom Súťaže sa na účely týchto pravidiel rozumie fyzická osoba:

  • s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,
  • ktorá má viac ako 15 rokov,
  • ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa pravidiel s výnimkou:
  • zamestnancov Usporiadateľa a ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
  • osôb, ktoré sú majetkovo alebo personálne /najmä zamestnanci/ prepojené s reklamnými a promotion agentúrami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením Súťaže vrátane ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka.

4. Podmienky Súťaže:

Do žrebovania bude zaradený každý Účastník Súťaže, ktorý v dobe trvania súťaže napíše do pripraveného formulára správnu odpoveď na súťažnú otázku „V akej krajine žije kmeň Pirahov, s ktorými Daniel Everett žil?”. Každý súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť len 1 odpoveďou. Usporiadateľ vyžrebuje zo správnych odpovedí 5 odpovedí.

Usporiadateľ má právo vyradiť Účastníka Súťaže, ak je obsah jeho súťažného príspevku vulgárny, urážajúci ľudskú dôstojnosť alebo odporujúci dobrým mravom.

Účastník Súťaže udeľuje svoj súhlas s účasťou v Súťaži podľa týchto Pravidiel, súhlas so znením Pravidiel bez výhrad a s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa Pravidiel. Usporiadateľ Súťaže nie je zodpovedný za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas Súťaže.

5. Žrebovanie:

Žrebovanie súťaže bude prebiehať pod dohľadom 2 zamestnancov Usporiadateľa v sídle spoločnosti Folk Publishing s.r.o., so sídlom: Jelačičova 8, 821 08 Bratislava dňa 4. 5. 2018 o 14:00. Výhercu bude s oznámením o výhre kontaktovať zamestnanec Folk Publishing alebo poverený zástupca v priebehu 14 pracovných dní od termínu žrebovania.

Výherca bude informovaný o výhre telefonicky alebo na e-mailovej adrese, ktorú spolu s odpoveďou na súťažnú otázku uvedie vo formulári Súťaže.

Usporiadateľ má právo vyradiť Účastníka Súťaže v prípade podozrenia z porušenia pravidiel Súťaže alebo použitia neregulárnych postupov.

6. Výhra:

Usporiadateľ v Súťaži odovzdáva nasledovnú výhru:

  • 5x knižka Dobrú noc a pozor na hady

Hodnota výhry je 10,00 €. Cenu podľa týchto Pravidiel poskytuje Usporiadateľ.

7. Oznámenie výhry:

Výherca bude kontaktovaný a oboznámený o spôsobe odovzdania výhry prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

V prípade, že sa nepodarí s Výhercom skontaktovať do 14 dní od uskutočnenia žrebovania, bude vyžrebovaný nový Výherca. Výhra bude výhercovi odoslaná do 30 dní od termínu žrebovania.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre danú cenu boli splnené alebo nie. Ceny nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru ceny.

Ak Výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhru získava novovyžrebovaný náhradník.

8. Osobné údaje

Každý Účastník udeľuje svojou účasťou v súťaži súhlas k tomu, že jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailová adresa, môžu byť použité a uchovávané primeraným spôsobom v marketingovej komunikácii Usporiadateľa. Spracovanie údajov môže byť vykonávané prostredníctvom tretích osôb. Súhlas je udelený dobrovoľne na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla správcu.

Súťažiaci má práva podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. Odvolanie súhlasu voči jednému z uvedených subjektov nemá vplyv na trvanie súhlasu udeleného druhému z nich.

Účastník Súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že Usporiadateľ alebo sprostredkovatelia v rozsahu a podmienok dohodnutých s Usporiadateľom sú oprávnení s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať (v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov) a používať Údaje v súlade s právnym poriadkom SR. Účastník dáva účasťou v Súťaži Usporiadateľovi Súťaže v súlade s § 12 Občianskeho zákonníka súhlas s vyhotovením a použitím svojej podobizne, svojich písomných prejavov, obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo prejavov osobnej povahy zaobstaraných usporiadateľom v súvislosti s usporiadaním Súťaže a odovzdávaním hlavnej výhry (ďalej len „Snímok“) pre komerčné a preukazné účely na všetkých komunikačných médiách bez ohľadu na ich povahu a určenie všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela. Účastník Súťaže udeľuje Usporiadateľovi tento súhlas bez vecného, časového, množstvového a územného obmedzenia a môže ho kedykoľvek odvolať. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým Usporiadateľ Snímok v súlade s jeho určením poskytne.

9. Dane:

Usporiadateľ nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Výherca nemá právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou.

10. Osobitné ustanovenia:

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky Súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok Súťaže usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.).

Účastník hry berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. Na Výhru sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Účastníci Súťaže sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na stránke súťaží.

Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami.

V Bratislave, 27. 4. 2018.

Folk Publishing s.r.o.

Páčil sa vám článok?
Slabé
12345
Loading...
Super

Toto sú najsilnejšie matky na filmovom plátne. Poznáte ich príbeh?

Láska, sila, statočnosť a odvaha. To sú vlastnosti, vďaka ktorým sú mamy také výnimočné

Pozrite si výber filmov, ktoré sú príkladom toho, ako matky vedia bojovať a nevzdávať sa.

Filmy z domova aj zo sveta si môžete kedykoľvek pozrieť priamo vo svojom mobile prostredníctvom aplikácie O2 TV.

Splnený sen // The Blind Side (2009)

Mladého hráča amerického fubalu Michaela Ohera kvôli jeho pôvodu a nízkemu vzdelaniu každý odsudzoval. Napriek tomu v ňom Leigh Anne Tuohy (Sandra Bullock), matka športovo založenej rodiny, videla niečo viac. A poskytla mu to, čo nikdy nemal – vieru, domov a rodinu. Tento silný a dojímavý skutočný príbeh pripomína, že to, čo je správne, vyhráva nad rečami z okolia.

Zázraky z neba // Miracles from Heaven (2016)

Rodina Beamových žije šťastný a spokojný život až do okamihu, kedy jej lekári oznámia smutnú správu. Ich dcére Anne diagnostikovali nevyliečiteľnú chorobu. Mama Christy (Jennifer Garner) si napriek tomu nechce pripustiť, že jej dcéra je smrteľne chorá, a za každú cenu sa snaží nájsť pre ňu liek. Skutočný príbeh poukazuje na to, že aj v časoch beznádeje, bolesti a strachu o život, ktoré musela malá Anna prežívať, tu je stále niečo, čo jej najviac pomáha. A tým je materinská láska, ktorá je najúčinnejším liekom na každú bolesť a problémy.

Nič nás nerozdelí // Lo imposible (2012)

Pokojné dni rodinnej dovolenky v tropickom raji sa zo sekundy na sekundu zmenia kvôli tsunami na horor, ktorý je hrozné si čo i len predstaviť. Príbeh manželov Henryho (Ewan McGregor) a Marie (Naomi Watts) a ich troch detí, ktorý je inšpirovaný skutočnosťou, odzrkadľuje statočnosť aj v tých najťažších chvíľach. Manželia sa napriek strachu o svoju rodinu nevzdávajú a dávajú svojim deťom silu ďalej bojovať. Príbeh je príkladom toho, že nič nie je silnejšie, než odhodlanie človeka.

Dosť! // Enough (2002)

Už zo samotného názvu filmu môžete tušiť, že to nebude žiadny šťastný život. Témy ako násilie a týranie v rodine sú niečo, čo by nemalo zostať zamlčané a nepotrestané, preto na ne často upozorňujú aj filmoví tvorcovia. Mama, manželka a zároveň obeť domáceho násilia Slim (Jennifer Lopez) vezme spravodlivosť do vlastných rúk. Musí prekonať strach z manžela, z jeho prenasledovania, aby vybojovala lepší život pre seba a svoju malú dcéru, ktorá je jej najväčšou motiváciou urobiť razantný krok k zmene.

Terminátor (úloha Sarah Connorovej)

Príbeh zo slávneho sci-fi sveta, v ktorom už roky prebieha neustály boj medzi ľuďmi a strojmi s umelou inteligenciou, ktoré chcú získať nadvládu nad svetom. Kľúčovými postavami v tomto príbehu sú Sarah Connorová a jej syn John. Hoci postavu Sarah vo filmoch a v seriáli hrá vždy iná herečka, jej úloha a vlastnosti ostávajú nezmenené. Silná a nebojácna matka, ktorá musí za každú cenu ochrániť svojho syna Johna, aj za cenu vlastného života. Charakter jej postavy do deja výborne zapadá, pretože nejde o žiaden sladký príbeh. Nakoľko svojho syna vychováva sama, musí si poradiť nielen so strojmi, ktoré ho chcú zabiť, ale aj s jeho dospievaním a tvrdohlavým rozhodovaním o vlastnom osude.

Ukradnuté deti // Niños robados (2013)

Pre matku je najhoršou bolesťou to, keď stratí svoje dieťa. Dej tohto filmu je situovaný do 70. rokov minulého storočia, v ktorých sa odohrával krutý obchod s práve narodenými deťmi. Skutočný príbeh hovorí o bolesti, ktorú muselo prekonať niekoľko tisíc španielskych matiek. Podvod a klamstvo museli prežiť tam, kde hľadali pomoc. V momente, keď sa začínajú objavovať nové, pravdivé skutočnosti, začína sa boj za spravodlivosť.

Sám doma // Home Alone (1990)

Bláznivé dobrodružstvo malého Kevina (Macaulay Culkin), ktorému sa splní želanie ostať v dome sám a mať od všetkých pokoj, poznáme všetci. Z jeho príbehu vychádza ponaučenie, ktoré si Kevin počas svojej samoty uvedomuje, a síce, že rodina je to najdôležitejšie. A vedľajšia dejová línia zaostruje práve na jeho mamu. Pani McCallisterová (Catherine O’Hara) prežíva strach o svojho syna a zároveň si vyčíta, ako na neho mohli zabudnúť a nechať ho samého doma. Je ochotná spraviť aj nemožné, aby sa čím skôr vrátila domov za svojím synom.

Forrest Gump (1994)

Forrest Gump (Tom Hanks) je obyčajný chlapec z vidieka, ktorý do kolektívu nikdy nezapadal. A jeho mama mala vždy peknú metaforu, ktorou mu rôzne životné situácie vysvetlila. “Život je ako bonboniéra, Forest. Nikty nevieš, čo ochutnáš,” znie najznámejší výrok z úst pani Gumpovej (Sally Field). Vďaka slovám a podpore svojej starostlivej mamy prekonáva “beznádejný chlapec” Forrest každú nástrahu, ktorú mu život už od detstva hádže pod nohy.

Pozrite si dobrý film, nech ste kdekoľvek

Máte chuť na dobrý film? Nainštalujte si aplikáciu O2 TV v mobile a vychutnajte si tie najlepšie snímky a program viac ako 30 televíznych kanálov priamo vo svojom smartfóne.


Lifetech: Čo je nové