Všetko, čo potrebujete vedieť o štátnej dotácii na nájomné

Ak ste platili počas koronakrízy nájom za priestor, ktorý ste nemohli využívať, požiadajte štát o príspevok.

Štát prichádza s rôznymi opatreniami na zmiernenie ekonomických dosahov koronakrízy. Jedným z nich je dotácia na úhradu nájomného, o ktorú môžu požiadať podnikatelia, ktorí z dôvodu pandémie museli zatvoriť svoje prevádzky. Prinášame vám prehľad základných informácií, ktoré o tejto štátnej podpore potrebujete pred jej využitím vedieť.

Pomoc pri platení nájomného sa týka nielen podnikateľov, ale aj nepodnikateľov, ako sú školy, škôlky, športoviská či výstaviská. Výhradne vás sa však týka iba v prípade, že v dôsledku bezpečnostných opatrení spojených s ochorením Covid-19 ste prenajaté priestory nemohli využívať na ich účel (a váš biznis). Ktoré to sú, ako, kedy a kde môžete o dotáciu žiadať?

O2 vám spolu s novým SMART paušálom a ďalšími produktmi na mieru pre svojich biznis klientov prináša aj inšpiratívny obsah, ktorý vás posunie v podnikaní. Sú pre vás pripravené praktické rady a manuály aj rozhovory s fér podnikateľmi z celého Slovenska. Viac článkov nájdete na www.soda.o2.sk/biznis.

Kto môže požiadať o dotáciu?

 • Fyzická osoba – podnikateľ.
 • Právnická osoba, ktorá môže byť podnikateľom aj nepodnikateľom (s. r. o. alebo občianske združenie, ktoré prevádzkuje kaviareň alebo chránenú dielňu).

Akých prenajímaných priestorov sa dotácia týka? 

 • Miestnosť alebo jej časť, prípadne viac miestností, ktoré nie sú určené na účely bývania a v ktorých predávate tovar alebo poskytujete služby svojim zákazníkom.
 • Obslužné a skladové priestory.
 • Trhové miesto.

Koho sa dotácia netýka?

 • Subjekty pôsobiace vo finančnom sektore (napr. finanční sprostredkovatelia, burzoví makléri).
 • Poskytovatelia ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorým platí za poskytnutú starostlivosť zdravotná poisťovňa.
 • Predajne potravín (výnimku majú bufety v školách či na internátoch).

Podmienky získania dotácie

Základnou a najdôležitejšou podmienkou na získanie dotácie je platná nájomná zmluva, na základe ktorej ste priestory užívali (najneskôr od 1. februára 2020). Ak ste si napríklad prenajali priestor až od polovice februára 2020, príspevok na nájomné nedostanete.

Štát nebude prihliadať ani na zmeny v nájomnej zmluve, ku ktorým došlo od vyhlásenia mimoriadnej situácie po 12. marci 2020. Ak sa medzitým zmenila výška vášho nájomného, v žiadosti sa vychádza z nájomného, ktoré platilo do 31. marca.

Medzi ďalšie podmienky patrí, že úhrada nájomného sa uskutočňuje v peniazoch a užívanie prenajímaného priestoru bolo v súvislosti so zamedzením následkov šírenia choroby COVID-19 opatreniami príslušných orgánov znemožnené jeho uzavretím, prerušením vyučovania na školách a v školských zariadeniach alebo podstatne obmedzené zákazom prítomnosti verejnosti. A preto predajňa drogérie, ktorej sa nič z vyššie spomenutých obmedzení netýkalo, bude žiadať o dotáciu márne.

Ako dotácia ovplyvní vaše daňové povinnosti a účtovníctvo? Prinášame všetky odpovede

O dotáciu zároveň môžete žiadať iba v prípade, že spĺňate podmienky podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Konkrétne ide o tieto:

 • nemáte nedoplatky na daniach,
 • nie je voči vám vedený výkon rozhodnutia (napr. exekúcia),
 • neporušili ste v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania,
 • nemáte evidované nedoplatky na poistnom v zdravotnej ani v Sociálnej poisťovni,
 • nie ste v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti vám zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
 • nebol vám právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie,
 • nemáte právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie,
 • ste zapísaní v registri partnerov verejného sektora (pokiaľ takúto povinnosť máte uloženú).

V akej výške môžete požiadať o podporu a za aké obdobie?

Štát vám prispeje na nájomné v takej výške, v akej vám poskytol zľavu prenajímateľ. Platí to aj v prípade, ak ste za obdobie povinného uzatvorenia svojej prevádzky už nájomné uhradili a ak ste mali dohodu o zľave z budúceho nájomného. Všetky detaily aj praktické príklady nájdete v tomto článku.

Prenajímateľ vám môže poskytnúť zľavu z nájomného v ľubovoľnej výške, t. j. od 0 % až do 100 %. Štát vám však po splnení podmienok poskytne dotáciu na úhradu nájomného najviac iba vo výške 50 % z ceny nájomného.

Dotáciu na nájomné môžete získať iba za obdobie, počas ktorého ste museli zatvoriť prevádzku. To znamená, že len na obdobie, počas ktorého bolo opatreniami príslušných orgánov znemožnené užívať predmet nájmu uzavretím predmetu nájmu, prerušením vyučovania na školách a v školských zariadeniach alebo podstatne obmedzené zákazom prítomnosti verejnosti v predmete nájmu. Ide teda o konkrétne dni, počas ktorých ste museli zavrieť, nie kalendárne mesiace.

Závisí to teda od daného typu prevádzky: fitnescentrum získa dotáciu na nájomné za dlhšie obdobie ako obchod s textilom, ktorý mohol byť podľa opatrení otvorený už oveľa skôr. Nie ste si istí, ako je to s vo vašom konkrétnom prípade? Pozrite si tento prehľad jednotlivých druhov prevádzok a obdobie sťaženého užívania ich priestorov, na ktoré možno získať dotáciu.

Maximálna výška dotácie na žiadateľa je stanovená podľa odvetvia, v ktorom žiadateľ (nájomca) pôsobí. Napríklad v poľnohospodárskej prvovýrobe je maximálna výška dotácie 100 000 eur; pri firmách pôsobiacich v oblasti rybolovu a akvakultúry je maximálna výška dotácie 120 000 eur. Maximálna výška dotácie pre firmy pôsobiace v iných sektoroch je 800 000 eur. Myslite na to, že v prípade, že žiadaná dotácia presahuje 100 000 eur, v žiadosti musí byť uvedený aj konečný užívateľ výhod.

Pri získaní štátnej dotácie na nájomné je mimoriadne dôležitá dohoda s prenajímateľom. Prečítajte si, prečo je to tak

Žiadosť o dotáciu na nájomné podáva prenajímateľ v mene nájomcu prostredníctvom elektronického formulára. Vyplnený formulár žiadosti musí byť podpísaný elektronicky prenajímateľom i nájomcom. Za prenajímateľa aj za nájomcu sa musia podpísať všetci štatutárni zástupcovia, ktorí sú oprávnení za nich konať. Napríklad v prípade s. r. o. je dôležité, kto je oprávnený konať podľa údajov uvedených v obchodnom registri. Keď sa chcete vyhnúť oprave žiadosti či jej zamietnutiu, nepodceňte prípravu a venujte jej dostatok času.

Ako celý proces funguje?

– Žiadosť o dotáciu vyplní prenajímateľ.
– Pošle ju na podpis nájomcovi.
– Nájomca skontroluje správnosť údajov v žiadosti a podpíše ju, pričom na podpísanie a skontrolovanie žiadosti má 48 hodín.
– Potom ju podpíše prenajímateľ a odošle ju Ministerstvu hospodárstva SR.
– Treba počkať na rozhodnutie z Ministerstva hospodárstva SR. Rozhodnutie o priznaní alebo nepriznaní dotácie príde do elektronickej schránky prenajímateľa aj nájomcu.

Nezabudnite, že žiadosť o dotáciu je možné podať najneskôr do 30. 11. 2020. 

Všetky inštrukcie k vyplneniu žiadosti o dotáciu sa nachádzajú na stránke Ministerstva hospodárstva SR. Štát jej schválenie elektronicky oznámi prenajímateľovi i nájomcovi a príslušnú čiastku dotácie vyplatí na účet prenajímateľa, čo celý proces výrazne zjednodušuje a urýchľuje. Detailný obrazový návod k celému postupu na webe slovensko.sk nájdete v tomto odkaze.


Prečítajte si aj ďalšie časti sprievodcu štátnym príspevkom na nájomné:

Ak máte tipy na ďalšie témy, ktoré by vám pomohli v podnikaní, alebo nám chcete poslať spätnú väzbu či upozorniť na vylepšenie, prosím, napíšte na . Ďakujeme.

Podnikajte.sk je špecializovaný podnikateľský portál, ktorý na jednom mieste prináša inšpiratívne príbehy, reálne podnikateľské skúsenosti, praktické príklady a know-how od skúsených odborníkov. Vznikol v roku 2007 a dlhodobo si medzi čitateľmi drží vysokú kredibilitu. Obľúbenosť portálu potvrdzuje aj nezávislé meranie IAB, podľa ktorého je Podnikajte.sk jednotkou v kategórii podnikatelia a živnostníci.

Páčil sa vám článok?
Slabé
12345 (No Ratings Yet)
Loading...
Super

Ako získať 100 % dotáciu na nájomné? Dobrou dohodou s prenajímateľom

Oprášte svoje diplomatické schopnosti a získajte príspevok, ktorý pokryje výdavky na nájomné počas pandémie COVID-19. Prečítajte si, v akej výške a za akých podmienok vám ho štát poskytne.

Ste podnikateľ alebo firma, ktorá musela zavrieť alebo obmedziť svoju prevádzku v prenajatých priestoroch počas pandémie? Štát vám podáva pomocnú ruku a za toto obdobie ponúka príspevok na nájomné. Výška príspevku však závisí od toho, akú zľavu vám z nájomného poskytol prenajímateľ. Rátajte ale s tým, že maximálna výška nemôže prekročiť 50 % nájomného. Je čas si sadnúť za okrúhly stôl a dohodnúť sa.

O2 vám spolu s novým SMART paušálom a ďalšími produktmi na mieru pre svojich biznis klientov prináša aj inšpiratívny obsah, ktorý vás posunie v podnikaní. Sú pre vás pripravené praktické rady a manuály aj rozhovory s fér podnikateľmi z celého Slovenska. Viac článkov nájdete na www.soda.o2.sk/biznis.

Základom je rozumná dohoda

Dobrá dohoda s prenajímateľom vás môže úplne zbaviť platby nájomného za „koronové“ mesiace, keď musela byť prevádzka povinne zatvorená. Závisí to od vašich vyjednávacích schopností a ochoty prenajímateľa. Pokiaľ ste sa dohodli s prenajímateľom na 20 % zľave z nájmu, v takej istej sume vám prispeje aj štát. Ak vám prenajímateľ poskytol 50 % zľavu alebo o niečo vyššiu, dotáciu získate iba vo výške 50 % a nie viac. A presne to je prípad, ku ktorému sa budete chcieť dopracovať – vaše nájomné pokryje zľava prenajímateľa a príspevok od štátu.

Ak patríte k emotívnym ľuďom, rozhovor s prenajímateľom absolvujte radšej v prítomnosti niekoho pokojného a rozvážneho, komu dôverujete. Pre mnohé prevádzky je odpustenie nájmu kľúčové pre prežitie biznisu a práve dohoda s prenajímateľom o mnohom rozhoduje. Nepokazte si to.

Ako požiadať o štátnu dotáciu na nájomné? Pozrite si tento detailný návod. Pozrite si tento detailný návod

Ako to funguje v praxi?

Predstavte si obchodné centrum, ktoré má uzatvorenú nájomnú zmluvu s obchodom na elektroniku. Obchod sa s centrom dohodne na 50 % zľave z nájomného v hodnote 10 000 eur v čase, keď musel byť povinne zatvorený. Jeho nájomné sa za príslušné obdobie zníži o 5 000 eur. Ak štát obchodu schváli dotáciu, jej výška bude predstavovať 50 % z nájomného, čo je 5 000 eur mesačne. Pre obchod s elektronikou to znamená, že za obdobie, keď musel byť povinne zatvorený, nebude musieť zaplatiť žiadne nájomné.

Ďalším príkladom môže byť súkromná škôlka, ktorá funguje ako občianske združenie a svoju činnosť vykonáva v prenajatých priestoroch. Pre opatrenia súvisiace s koronavírusom musela byť zatvorená. Škôlka sa na toto obdobie dohodla s prenajímateľom na 20 % zľave z nájomného vo výške 1 000 eur. Tým pádom bude zľava 200 eur a škôlka môže získať rovnakú dotáciu aj od štátu. Ak jej žiadosť schvália, za nájom zaplatí len 600 eur.

Výška príspevku závisí od dohody s prenajímateľom:

Príspevok sa viaže iba na nájomné

Štát za nájomné považuje iba prenájom priestorov, v ktorých podnikáte. Nespadajú doň žiadne ďalšie úhrady:

 • energie,
 • upratovanie,
 • internet,
 • stráženie objektu,
 • obratová zložka,
 • iné.

Ak ich napriek tomu nie je možné oddeliť, predstavujú 5 % z nájomného.

Príkladom môže byť reštaurácia, ktorá platí svojmu prenajímateľovi platby pozostávajúce z dvoch častí. Prvou je samotné nájomné za užívanie priestorov v sume 1 000 eur, druhú časť tvoria poplatky za energie, ktorých výška sa odvíja od ich skutočnej spotreby. V mesiaci, keď bola reštaurácia v obmedzenom režime, spotrebovala pri príprave jedál na energie 200 eur.

S prenajímateľom si pritom dohodla zľavu z prenájmu 30 %, takže výška dotácie od štátu bude taká istá. Reštaurácia tak zaplatí prenajímateľovi iba 600 eur a platby za energie vo výške 200 eur, na ktoré jej nemohla byť poskytnutá dotácia. Namiesto 1 200 eur takto reštaurácia zaplatí 800 eur – každá pomoc sa ráta a aj pár stoviek vám môže pomôcť ľahšie dýchať.

Čo robiť, keď energie a nájom platíte spoločne?

Ak obchod s textilom platí prenajímateľovi 1 000 eur a zahŕňa aj platby za energie, v takom prípade sa suma rozdelí na dve časti – jedna vo výške 5 % a zvyšná vo výške 95 %, ktorá zahŕňa právo za užívanie nehnuteľnosti. To znamená, že nájomné predstavuje 950 eur a od tejto sumy sa odvíja aj štátny príspevok. Ak prenajímateľ poskytne obchodu zľavu vo výške 10 % z nájomného (čiže 95 eur), rovnakú dotáciu poskytne obchodu aj štát. Zvyšnú časť fixnej platby už musí obchod uhradiť prenajímateľovi bez dotácie.

Ako dotácia ovplyvní vaše daňové povinnosti a účtovníctvo? Prinášame všetky odpovede

Ako splácať neuhradené nájomné

Ak prenajímateľ poskytne firme zľavu z nájomného a štát jej schváli dotáciu, zvyšnú časť nájomného už musí doplatiť sama. Výhodou je, že neuhradenú časť nájomného môže splácať v 48 rovnakých mesačných splátkach. Táto informácia poteší každého podnikateľa, ktorý si prenajíma priestor, obzvlášť ak ide o väčšie sumy za nájom. Splácanie neuhradeného nájomného počas štyroch rokov totiž rozloží vaše výdavky, kým sa nedostanete do zelených čísel.

Rovnaká možnosť platí aj pre podnikateľov a firmy, ktorým prenajímateľ neposkytol žiadnu zľavu z nájomného. Splátky sú vždy splatné k 15. dňu príslušného kalendárneho mesiaca. Ako to vyzerá v praxi?

Prevádzkovateľ kina v obchodnom centre musel zatvoriť od 16. marca do 19. mája 2020. Prenajímateľ mu na toto obdobie poskytol zľavu 30 % z nájomného, pričom kino získalo rovnakú dotáciu od štátu. Mesačné nájomné priestorov predstavuje 6 000 eur. Zvyšných 40 % neuhradeného nájomného, čo je 2 400 eur, môže prevádzkovateľ kina splatiť v 48 rovnakých splátkach, a to vo výške 50 eur mesačne.

Ako by sa zmenila situácia, ak by prenajímateľ neposkytol prevádzkovateľovi kina žiadnu zľavu z nájomného? Aj v tomto prípade môže prevádzkovateľ využiť štvorročný splátkový kalendár na neuhradenú časť nájomného. V tomto prípade mesačná splátka nájomného predstavuje 125 eur.

Čo robiť, ak ste už nájomné uhradili?

V prípade, že ste už nájomné za celé obdobie alebo časť obdobia, keď ste nemohli využívať svoje priestory, uhradili a s prenajímateľom ste sa dohodli na zľave z budúceho nájomného, platia tu tie isté pravidlá. Dotácia od štátu sa tak započíta do budúcich platieb.


Prečítajte si aj ďalšie časti sprievodcu štátnym príspevkom na nájomné:

Ak máte tipy na ďalšie témy, ktoré by vám pomohli v podnikaní, alebo nám chcete poslať spätnú väzbu či upozorniť na vylepšenie, prosím, napíšte na . Ďakujeme.

Podnikajte.sk je špecializovaný podnikateľský portál, ktorý na jednom mieste prináša inšpiratívne príbehy, reálne podnikateľské skúsenosti, praktické príklady a know-how od skúsených odborníkov. Vznikol v roku 2007 a dlhodobo si medzi čitateľmi drží vysokú kredibilitu. Obľúbenosť portálu potvrdzuje aj nezávislé meranie IAB, podľa ktorého je Podnikajte.sk jednotkou v kategórii podnikatelia a živnostníci.

Páčil sa vám článok?
Slabé
12345
Loading...
Super

Nezaťažia ani rozpočet, ani vaše ruky. Vybrali sme 4 ľahučké smartfóny, ktoré prekvapujú dizajnom aj vybavením

Čítaj viac

Čo všetko bolo v našej komunikačnej výbave vďaka technológiám a internetu? Pripravili sme nostalgickú jazykovú exkurziu

Čítaj viac

Zlepšite sa v cudzom jazyku cestou do práce. Vybrali sme 8 aplikácií, ktoré vás rozhovoria aj posilnia slovnú zásobu

Čítaj viac