Všetko, čo potrebujete vedieť o štátnej dotácii na nájomné

Ak ste platili počas koronakrízy nájom za priestor, ktorý ste nemohli využívať, požiadajte štát o príspevok.

Štát prichádza s rôznymi opatreniami na zmiernenie ekonomických dosahov koronakrízy. Jedným z nich je dotácia na úhradu nájomného, o ktorú môžu požiadať podnikatelia, ktorí z dôvodu pandémie museli zatvoriť svoje prevádzky. Prinášame vám prehľad základných informácií, ktoré o tejto štátnej podpore potrebujete pred jej využitím vedieť.

Pomoc pri platení nájomného sa týka nielen podnikateľov, ale aj nepodnikateľov, ako sú školy, škôlky, športoviská či výstaviská. Výhradne vás sa však týka iba v prípade, že v dôsledku bezpečnostných opatrení spojených s ochorením Covid-19 ste prenajaté priestory nemohli využívať na ich účel (a váš biznis). Ktoré to sú, ako, kedy a kde môžete o dotáciu žiadať?

O2 vám spolu s novým SMART paušálom a ďalšími produktmi na mieru pre svojich biznis klientov prináša aj inšpiratívny obsah, ktorý vás posunie v podnikaní. Sú pre vás pripravené praktické rady a manuály, podcasty aj rozhovory s fér podnikateľmi z celého Slovenska. Viac článkov nájdete na www.soda.o2.sk/biznis.

Kto môže požiadať o dotáciu?

 • Fyzická osoba – podnikateľ.
 • Právnická osoba, ktorá môže byť podnikateľom aj nepodnikateľom (s. r. o. alebo občianske združenie, ktoré prevádzkuje kaviareň alebo chránenú dielňu).

Akých prenajímaných priestorov sa dotácia týka? 

 • Miestnosť alebo jej časť, prípadne viac miestností, ktoré nie sú určené na účely bývania a v ktorých predávate tovar alebo poskytujete služby svojim zákazníkom.
 • Obslužné a skladové priestory.
 • Trhové miesto.

Koho sa dotácia netýka?

 • Subjekty pôsobiace vo finančnom sektore (napr. finanční sprostredkovatelia, burzoví makléri).
 • Poskytovatelia ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorým platí za poskytnutú starostlivosť zdravotná poisťovňa.
 • Predajne potravín (výnimku majú bufety v školách či na internátoch).

Podmienky získania dotácie

Základnou a najdôležitejšou podmienkou na získanie dotácie je platná nájomná zmluva, na základe ktorej ste priestory užívali (najneskôr od 1. februára 2020). Ak ste si napríklad prenajali priestor až od polovice februára 2020, príspevok na nájomné nedostanete.

Štát nebude prihliadať ani na zmeny v nájomnej zmluve, ku ktorým došlo od vyhlásenia mimoriadnej situácie po 12. marci 2020. Ak sa medzitým zmenila výška vášho nájomného, v žiadosti sa vychádza z nájomného, ktoré platilo do 31. marca.

Medzi ďalšie podmienky patrí, že úhrada nájomného sa uskutočňuje v peniazoch a užívanie prenajímaného priestoru bolo v súvislosti so zamedzením následkov šírenia choroby COVID-19 opatreniami príslušných orgánov znemožnené jeho uzavretím, prerušením vyučovania na školách a v školských zariadeniach alebo podstatne obmedzené zákazom prítomnosti verejnosti. A preto predajňa drogérie, ktorej sa nič z vyššie spomenutých obmedzení netýkalo, bude žiadať o dotáciu márne.

Ako dotácia ovplyvní vaše daňové povinnosti a účtovníctvo? Prinášame všetky odpovede

O dotáciu zároveň môžete žiadať iba v prípade, že spĺňate podmienky podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Konkrétne ide o tieto:

 • nemáte nedoplatky na daniach,
 • nie je voči vám vedený výkon rozhodnutia (napr. exekúcia),
 • neporušili ste v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania,
 • nemáte evidované nedoplatky na poistnom v zdravotnej ani v Sociálnej poisťovni,
 • nie ste v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti vám zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
 • nebol vám právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie,
 • nemáte právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie,
 • ste zapísaní v registri partnerov verejného sektora (pokiaľ takúto povinnosť máte uloženú).

V akej výške môžete požiadať o podporu a za aké obdobie?

Štát vám prispeje na nájomné v takej výške, v akej vám poskytol zľavu prenajímateľ. Platí to aj v prípade, ak ste za obdobie povinného uzatvorenia svojej prevádzky už nájomné uhradili a ak ste mali dohodu o zľave z budúceho nájomného. Všetky detaily aj praktické príklady nájdete v tomto článku.

Prenajímateľ vám môže poskytnúť zľavu z nájomného v ľubovoľnej výške, t. j. od 0 % až do 100 %. Štát vám však po splnení podmienok poskytne dotáciu na úhradu nájomného najviac iba vo výške 50 % z ceny nájomného.

Dotáciu na nájomné môžete získať iba za obdobie, počas ktorého ste museli zatvoriť prevádzku. To znamená, že len na obdobie, počas ktorého bolo opatreniami príslušných orgánov znemožnené užívať predmet nájmu uzavretím predmetu nájmu, prerušením vyučovania na školách a v školských zariadeniach alebo podstatne obmedzené zákazom prítomnosti verejnosti v predmete nájmu. Ide teda o konkrétne dni, počas ktorých ste museli zavrieť, nie kalendárne mesiace.

Závisí to teda od daného typu prevádzky: fitnescentrum získa dotáciu na nájomné za dlhšie obdobie ako obchod s textilom, ktorý mohol byť podľa opatrení otvorený už oveľa skôr. Nie ste si istí, ako je to s vo vašom konkrétnom prípade? Pozrite si tento prehľad jednotlivých druhov prevádzok a obdobie sťaženého užívania ich priestorov, na ktoré možno získať dotáciu.

Maximálna výška dotácie na žiadateľa je stanovená podľa odvetvia, v ktorom žiadateľ (nájomca) pôsobí. Napríklad v poľnohospodárskej prvovýrobe je maximálna výška dotácie 100 000 eur; pri firmách pôsobiacich v oblasti rybolovu a akvakultúry je maximálna výška dotácie 120 000 eur. Maximálna výška dotácie pre firmy pôsobiace v iných sektoroch je 800 000 eur. Myslite na to, že v prípade, že žiadaná dotácia presahuje 100 000 eur, v žiadosti musí byť uvedený aj konečný užívateľ výhod.

Pri získaní štátnej dotácie na nájomné je mimoriadne dôležitá dohoda s prenajímateľom. Prečítajte si, prečo je to tak

Žiadosť o dotáciu na nájomné podáva prenajímateľ v mene nájomcu prostredníctvom elektronického formulára. Vyplnený formulár žiadosti musí byť podpísaný elektronicky prenajímateľom i nájomcom. Za prenajímateľa aj za nájomcu sa musia podpísať všetci štatutárni zástupcovia, ktorí sú oprávnení za nich konať. Napríklad v prípade s. r. o. je dôležité, kto je oprávnený konať podľa údajov uvedených v obchodnom registri. Keď sa chcete vyhnúť oprave žiadosti či jej zamietnutiu, nepodceňte prípravu a venujte jej dostatok času.

Ako celý proces funguje?

– Žiadosť o dotáciu vyplní prenajímateľ.
– Pošle ju na podpis nájomcovi.
– Nájomca skontroluje správnosť údajov v žiadosti a podpíše ju, pričom na podpísanie a skontrolovanie žiadosti má 48 hodín.
– Potom ju podpíše prenajímateľ a odošle ju Ministerstvu hospodárstva SR.
– Treba počkať na rozhodnutie z Ministerstva hospodárstva SR. Rozhodnutie o priznaní alebo nepriznaní dotácie príde do elektronickej schránky prenajímateľa aj nájomcu.

Nezabudnite, že žiadosť o dotáciu je možné podať najneskôr do 30. 11. 2020. 

Všetky inštrukcie k vyplneniu žiadosti o dotáciu sa nachádzajú na stránke Ministerstva hospodárstva SR. Štát jej schválenie elektronicky oznámi prenajímateľovi i nájomcovi a príslušnú čiastku dotácie vyplatí na účet prenajímateľa, čo celý proces výrazne zjednodušuje a urýchľuje. Detailný obrazový návod k celému postupu na webe slovensko.sk nájdete v tomto odkaze.


Prečítajte si aj ďalšie časti sprievodcu štátnym príspevkom na nájomné:

Ak máte tipy na ďalšie témy, ktoré by vám pomohli v podnikaní, alebo nám chcete poslať spätnú väzbu či upozorniť na vylepšenie, prosím, napíšte na . Ďakujeme.

Podnikajte.sk je špecializovaný podnikateľský portál, ktorý na jednom mieste prináša inšpiratívne príbehy, reálne podnikateľské skúsenosti, praktické príklady a know-how od skúsených odborníkov. Vznikol v roku 2007 a dlhodobo si medzi čitateľmi drží vysokú kredibilitu. Obľúbenosť portálu potvrdzuje aj nezávislé meranie IAB, podľa ktorého je Podnikajte.sk jednotkou v kategórii podnikatelia a živnostníci.

Páčil sa vám článok?
Slabé
12345 (No Ratings Yet)
Loading...
Super

Huawei P40 Pro vám výrazne uľahčí podnikanie. Ukážeme vám ako

Podnikateľský smartfón by vám mal v prvom rade zjednodušiť prácu a ušetriť čas pri veciach, ktoré sa počas pracovného dňa opakujú. Toto je 6 funkcií, vďaka ktorým to vlajková loď od Huawei dokáže.

Recenzie hovoria o krásnom displeji, perfektných nočných fotografiách a výkone, ktorý vyniká aj medzi špičkou. Podnikatelia však majú zväčša úplne iné požiadavky a od svojho smartfónu vyžadujú efektivitu, bezpečnosť a spoľahlivosť. Pozreli sme sa preto na Huawei P40 Pro práve z tohto uhla. Plávajúce okná, panel skratiek či ovládanie dlaňou na diaľku sú funkcie, ktoré vám uľahčia rutinné úlohy. Prečítajte si, ako na to. 

Panel, ktorý urýchľuje prácu

Panel skratiek je síce nenápadná funkcia, no postará sa o výrazné zrýchlenie vašej práce. Vytiahnete ho posunutím zo strany displeja a môžete si ho prispôsobiť obľúbenými apkami. Oceníte, že pri ich výbere nemusíte ísť do nastavení. Panel skratiek stačí vysunúť a aplikácie pridať symbolom plus, ktorý je poslednou položkou zoznamu. Môžete pridať akúkoľvek aplikáciu, ktorú máte nainštalovanú. Praktické, rýchle, jednoduché.

Rozdelená obrazovka a viac apiek aj bez prepínania

Ak si počas práce v Exceli potrebujete niečo rýchlo poznačiť, nemusíte medzi oboma aplikáciami nutne prepínať. Poznámky si môžete otvoriť cez panel skratiek ako plávajúce okno. Rýchlo vybavíte, čo potrebujete, zavriete plávajúce okno a pokračujete v práci. Huawei P40 Pro tiež ponúka možnosť rozdelenej obrazovky.

K otvorenej aplikácii vytiahnete z panela skratiek ďalšiu a môžete v nich pracovať súčasne. Obrazovka sa automaticky rozdelí. Dokážete upraviť pomer rozdelenia a usporiadanie aplikácií. V jednom okne môžete mať otvorené PDF, v druhom e-mail a pohodlne tak písať do správy pripomienky.

Extra zámok na citlivé dáta

Určite sami viete, že v biznise je dnes absolútne kľúčová bezpečnosť dát, ktoré v zariadení máte,  a to, aby sa k nim nedostal nikto okrem vás – k poznámkam, fotkám, skiciam, nahrávkam či dôležitým kontaktom a číslam.

Huawei P40 Pro odomknete buď odtlačkom prsta, alebo tvárovou biometriou. Čítačka je v displeji a je v porovnaní s predošlou generáciou vylepšená, takže smartfón vás rozpozná aj v úplnej tme. Ak máte v konkrétnej aplikácii citlivé informácie, môžete na ňu nastaviť extra zámok. V Nastaveniach v časti Zabezpečenie nastavíte PIN kód a vyberiete, ktoré aplikácie chcete zamknúť.

Baterka, s ktorou nebudete zápasiť

Môžete P40 Pro dôverovať vo výdrži batérie? Rozhodne. Po celom dni aktívneho používania vám stavový riadok bez problémov zobrazí zostatok batérie okolo 30 %, a to pri maximálnej možnej záťaži. Čo presne pod tým máme z užívateľského pohľadu na mysli, sa dočítate v tejto recenzii zariadenia priamo z terénu.

Vďaka reverznému nabíjaniu, teda možnosti nabíjať vybrané zariadenia pomocou Huawei P40 Pro len priložením, však batériu môžete vybiť pomerne rýchlo, v takomto prípade oceníte rýchle nabíjanie, ktoré za 30 minút nabije batériu približne na 80 %.

Zaostruje text vďaka optike Leica

Sústava fotoaparátov Huawei P40 Pro je samostatná kategória. Reálne farby, široký dynamický rozsah, veľmi svižné automatické zaostrovanie aj pri selfie kamere alebo zrejme najlepšie nočné fotky z aktuálnej ponuky vlajkových lodí. Dokonca na svetelne veľmi kontrastných miestach majú nočné fotografie ostré detaily a minimálny šum.

Výraznou vlastnosťou je až 50-násobné priblíženie. Využitie prvotriednych fotografií v biznise je zrejmé, má však Huawei P40 Pro niečo navyše? Silu umelej inteligencie. Pri vysokom priblížení je problém fotografovať z ruky. Fotky bývajú neostré. Fotiť text na diaľku je preto utrpenie. Umelá inteligencia v Huawei P40 Pro dokáže rozoznať text a pri vysokom priblížení ho zaostriť, aby bol čitateľný.

Kvalitný foťák smartfónu zvládne viac ako robiť fotky a videá. Ako ho využiť v práci?

Biznisové využitie? V tmavej prednáškovej sále, keď si robíte poznámky fotením prezentácie. Fotoaparát je tiež vybavený natívnou funkciou na skenovanie dokumentov, čo je mimoriadne užitočné. Skenovanie dokumentov nájdete v aplikácii fotoaparátu v časti viac.

Ovládanie gestami bez kompromisov

Huawei P40 Pro ponúka vzdušné gestá, teda ovládanie dlaňou na diaľku. Môžete spraviť snímku obrazovky, no najmä listovať smerom hore a dole. Takýmto spôsobom dokážete pohodlne posúvať prezentáciu. Ak je pre vás dôležité robenie snímok obrazovky, oceníte funkciu dvojitého poklepania hánkou po displeji.

Vyberať môžete tiež len konkrétne časti. Hánkou nakreslíte na displej geometrický tvar a to, čo sa nachádza v jeho ploche, sa zaznamená. Opakom sú rolovacie snímky. Keď vytvoríte snímku obrazovky, potiahnete náhľad smerom dole. Spustí sa automatické rolovanie obrazovky, ktorá sa zaznamenáva, až kým proces dotykom nezastavíte. Môžete tak zaznamenať aj dlhé texty, ktoré sú cez niekoľko displejov. Ideálna funkcia, keď si potrebujete uložiť napr. text zaujímavého článku.

Kancelária na povel

Infraport je niečo, čo bolo pomerne bežnou výbavou smartfónov, no dnes ide už skôr o vzácnosť. Huawei P40 Pro je týmto hardvérom vybavený a doplnený o natívnu aplikáciu Ovládač. V nej nájdete bohatú databázu zariadení, ktoré dokážete smartfónom ovládať. Od klimatizácií cez fotoaparáty až po televízory. V kancelárii tak pohodlne bez toho, aby ste sa museli zdvihnúť zo stoličky, ovládate, čo potrebujete. Milým prekvapením je, že sa dajú ovládať aj staršie modely zariadení.


Všetky možnosti Huawei P40 Pro najlepšie využijete s Neobmedzenými O2 SMART Paušálmi.


Tipy, ako si preniesť fotky, kontakty a appky zo starého smartfónu do nového

Čítaj viac

Stiahnite si jednu z týchto 6 appiek a naučte sa každý deň niečo nové

Čítaj viac

Huawei P smart 2021 sme zmenili na herné zariadenie. Čo sme si na ňom zahrali?

Čítaj viac