Opýtali sme sa za vás: Všetko, čo potrebujete vedieť o 5G technológii

Zisťovali sme, ako 5G sieť funguje, či naozaj predstavuje zdravotné riziko a kde si spoľahlivo overovať nejasnosti.

Nové technológie zvyknú medzi niektorými ľuďmi vyvolávať strach. Platilo to pri parnom motore, rozhlase, televíznom vysielaní a najnovšie v súvislosti s 5G sieťou. Čo 5G v skutočnosti je a prečo vyvoláva toľko fám a konšpirácií sme sa rozprávali s Romanom Vavrom z Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

V rozhovore sa dozviete:

  • v čom je 5G iná ako súčasná 4G technológia,
  • prečo 5G nemôže prenášať koronavírus,
  • prečo nie je 5G sieť nebezpečná pre zdravie,
  • prečo sa nedá cez 5G človek očipovať,
  • ako si overovať informácie o 5G sieti cez dôveryhodné zdroje.

Hneď na úvod si ujasnime, čo je to 5G sieť. Týka sa len smartfónov alebo bude mať na náš každodenný život aj iný vplyv?

Nie, netýka sa len smartfónov, ale poďme od začiatku. 5G je označenie piatej generácie mobilných sietí, ktoré budú veľmi dôležité aj pre domácnosti a priemysel. Piata generácia tejto technológie má hlavne podporiť rastúci počet zariadení pripojených na sieť spolu s rastúcim množstvom dát, ktoré dnes všetci vytvárame a zdieľame.

5G sieť je zároveň kľúčová pre najnovšie technologické aplikácie a služby, ako sú internet vecí, umelá inteligencia, virtuálna realita či rozšírená realita. Aj preto Európska komisia podporuje rýchle budovanie 5G sietí v členských štátoch Európskej únie, aby nám neušiel vlak a nezaostávali sme za zvyškom sveta.

V čom je 5G sieť iná ako súčasná 4G a predošlá 3G sieť?

Každá z generácií mobilných sietí priniesla niečo nové. Zjednodušene by sa dalo povedať, že bežným používateľom prvá generácia umožnila telefonovať cez mobil, druhá posielať krátke správy, tretia prístup na internet, štvrtá rýchly prístup na internet a pripravovaná piata generácia umožní ultrarýchle zdieľanie údajov s ohlasom v takmer reálnom čase.

Využitie tak okrem smartfónov nájde aj v smart domácnostiach, smart mestách, v doprave, zdravotníctve a priemysle.

5G sieť má byť rýchlejšia a modernejšia, napriek tomu vyžaduje hustejšiu sieť stožiarov. Prečo?

Aby mohla 5G sieť dosiahnuť aj na odľahlé vidiecke miesta a zároveň umožňovala rýchly prenos dát, bude využívať kombináciu frekvenčných pásiem. Nové 5G vysielače budú mať pridelené nízke frekvencie 700 MHz, ktoré majú dlhý dosah a fungujú podobne ako doterajšie 2G siete (900 MHz) a 4G siete (800 MHz).

 „Prvá generácia mobilných sietí umožnila ľuďom telefonovať cez mobil, druhá posielať krátke správy, tretia prístup na internet a štvrtá rýchly prístup na internet.“

Vysoké rýchlosti, naopak, zabezpečia vyššie frekvenčné pásma s kratšími vlnami. Kapacitu 5G siete napríklad posilní aj využívanie pásma medzi 3,43,8 GHz, na ktorých dnes fungujú nomádske LTE siete a 26 GHz pásmo, ktoré sú na tieto účely vyčlenené v celej Európskej únii.

Operátori budú v prvom rade využívať existujúcu sieť stožiarov a len na miestach, kde by signál v súčasnom stave nedosiahol a nedokázal zabezpečiť rýchly prenos dát, budú spolupracovať na budovaní nových antén.

Viete povedať, ako sa táto kombinácia frekvenčných pásiem využije?

Predstavme si, že by sa na Slovensku konali majstrovstvá Európy vo futbale. Počas futbalového zápasu, ktorý vysielajú televízie do celého sveta, medzi sebou komunikujú priamo na štadióne aj rôzne zariadenia, vzniká množstvo fotografií a obsahu, ktorý nielen novinári, ale aj diváci zdieľajú na sociálnych sieťach.

Vajíčko si mobilom neuvaríte

Hoaxy o mobilných technológiach nie sú ničím novým. V roku 2006 sa napríklad virálne šírila správa, že ak dáme vajíčko medzi dva mobily, do hodiny ho máme uvarené. V časti spoločnosti sa preto rozšíril strach z mobilov.

Článok, z ktorého tento hoax vychádza v skutočnosti napísal ešte v roku 2000 dôchodca Chalres Ivermee ako vtip pre web svojej dedinky Wymsey. V roku 2006 sa priznal, že išlo o žart, ktorý podcenil a ktorý sa poriadne vymkol z rúk. Ak by niekomu priznanie nestačilo, mýtus samozrejme vyvracia aj matematika.

Na futbalových štadiónoch by 5G sieť vytvorená kombináciou frekvencií z viacerých frekvenčných pásiem mohla „obslúžiť“ veľké množstvo zariadení bez straty funkčnosti a rýchlosti.

Ako pri každej novej technológii aj pri 5G sieti sa objavili uletené konšpirácie, že môže za pandémiu koronavírusu a pomáha šíriť COVID-19. Aký súvis majú rádiové vlny s vírusom, ktorý sa prenáša kvapôčkami pri kýchnutí alebo kašľaní?

Medzi 5G sieťou a ochorením COVID-19 neexistuje žiadna súvislosť, táto dezinformácia má niekoľko trhlín a odborníci ju už dávnejšie vyvrátili. Medicínski experti potvrdili, že technológia 5G nemá žiadnu spojitosť s vypuknutím a šírením vírusových ochorení. Testy 5G siete prebiehali dávno predtým, ako vypukla pandémia.

Iní konšpirátori zasa prišli s teóriou, že 5G vlny síce koronavírus neprenášajú, ale oslabujú ľudskú imunitu, a tak spomaľujú liečbu. Zavádzaniu takejto rozsiahlej technologickej siete musel predchádzať nejaký výskum, ktorý určite skúmal aj vplyv na ľudský organizmus. Ako na ľudské telo vplýva 5G sieť? Má nežiaduce účinky?

Elektromagnetické žiarenie je vo svete už desiatky rokov. Poznáme ho nielen z rozhlasových a televíznych vysielačov, ale aj z vysielačov mobilných operátorov. Dôležité je povedať, že elektromagnetické polia týchto všetkých vysielačov nie sú schopné poškodzovať biologický materiál.

Svetová zdravotnícka organizácia dokonca v rámci výskumu analyzovala výsledky vedeckých prác na túto tému a na základe súčasných poznatkov môžeme tvrdiť, že neexistujú dôkazy o zdravotných následkoch elektromagnetických polí s nízkymi hodnotami.

Nebude 5G sieť žiariť silnejšie a agresívnejšie?

Objavili sa rôzne dezinformácie, napríklad, že bude agresívnejšia ako 4G sieť a bude silno a nebezpečne žiariť. Ani toto tvrdenie však nie je pravdivé. Spustenie vysielača je komplikovaný proces, ktorý podlieha prísnej kontrole.

„Expozičné limity EÚ pre širokú verejnosť sú vždy najmenej 50-krát nižšie ako tie, ktoré majú podľa medzinárodných vedeckých dôkazov akýkoľvek vplyv na zdravie.“

Pred spustením každého vysielača mobilného operátora do prevádzky sa vysielač najskôr testuje s rovnakými technickými parametrami, ktoré budú v stálej prevádzke. Počas testovania sa meria elektromagnetické žiarenie a výsledky musia spĺňať podmienky platnej vyhlášky, ktoré sú v súlade s odporúčaním Európskej únie o obmedzení vystavenia širokej verejnosti elektromagnetickým poliam.

Expozičné limity EÚ pre širokú verejnosť sú vždy najmenej 50-krát nižšie ako tie, ktoré majú podľa medzinárodných vedeckých dôkazov akýkoľvek vplyv na zdravie.

Výsledky merania elektromagnetického žiarenia musí mobilný operátor predložiť útvaru vedúceho hygienika rezortu Ministerstva dopravy a výstavby SR, a až keď je všetko v poriadku, môže byť vysielač spustený do stálej prevádzky.

Medzinárodná komisia na ochranu pred neionizujúcim žiarením (ICNIRP) navyše vydala v marci 2020 nové usmernenia, ktoré potvrdzujú vhodnosť existujúcich limitov pre vystavenie elektromagnetickým poliam s malými úpravami metód merania vo vzťahu k vyšším 5G frekvenciám.

Objavili sa aj teórie, že vláda nás všetkých cez 5G sieť očipuje. Ako sa dajú rádiové vlny využiť na vloženie fyzických čipov do ľudského tela?

To by som tiež rád vedel (smiech). Takéto tvrdenia už naozaj vyžadujú veľkú mieru fantázie a zároveň sa pri nich zabúda na základné znalosti z fyziky.

Ako jediná relevantná obava pri 5G sieti mi príde strach z bezpečnosti prenosu dát. Je bezpečnosť odvrátenou stranou 5G alebo existujú mechanizmy, ktoré tomu zabraňujú?

Otázka bezpečnosti prenášaných dát je vždy namieste. Európska komisia ani členské štáty EÚ otázku kybernetickej bezpečnosti neberú na ľahkú váhu a týka sa jej aj odporúčanie Európskej komisie. Na národnej úrovni má byť do konca júna 2020 pripravená vyhláška o bezpečnostných opatreniach, týkajúcich sa kybernetickej bezpečnosti v oblasti 5G.

Konšpirácie a rôzne „mentálne akrobacie“ sprevádzali aj všetkých predchodcov 5G siete. Pamätáte si, ktoré tvrdenia sa šírili pri 4G a jej predchodcoch?

V minulosti sme v súvislosti s výstavbou mobilných sietí zaznamenali rôzne obavy občanov, ktoré súviseli s telekomunikačnými stavbami, a tieto obavy následne riešili stavebné úrady. Išlo často skôr o nesúhlas s umiestnením telekomunikačného stožiara, pretože obyvateľom pokazí výhľad, zníži cenu ich nehnuteľnosti alebo tam budú chodiť cudzí ľudia, teda technici operátora.

„Elektromagnetické polia týchto všetkých vysielačov nie sú schopné poškodzovať biologický materiál.“

Neskôr sa začali objavovať obavy, či vysielač mobilného operátora umiestnený na bytovom dome neovplyvní zdravie obyvateľov domu.

Situáciu v takom prípade obvykle využili obyvatelia iného bytového domu a dohodli sa s operátorom, že im bude za umiestnenie vysielača na ich dome platiť nájom. Týchto občanov môžeme charakterizovať, že majú aspoň základné znalosti z fyziky, veria výsledkom vedeckého poznania a dôverujú autoritám.

V roku 2013 pri zavádzaní 4G siete sme zaznamenali len jednu výraznú obavu časti laickej aj odbornej verejnosti a to, že vysielače 4G siete budú rušiť príjem televízie. Katastrofický scenár sa však nenaplnil a tieto obavy sa v praxi až na zopár výnimiek nepotvrdili.

Kde si môžeme overiť dôveryhodnosť informácie o 5G, ktorú sa náhodne dozvieme na internete?

V prvom rade je dobré, čo najskôr nejasnosti vysvetľovať a vyvracať dezinformácie, aby nevyvolávali zbytočný strach z klamlivých informácií.

Dôveryhodným zdrojom je napríklad Európska komisia a jej kampaň, ktorou vysvetľovala, ako rozpoznať neoverené správy a svojím správaním nepomáhať šíreniu dezinformácií na sociálnych sieťach. V súvislosti s 5G publikovala aj často kladené otázky a rozbehla informačnú kampaň prostredníctvom sociálnych sietí.

V Regulačnom úrade spolupracujeme pri vyvracaní dezinformácií o 5G s policajnou stránkou na Facebooku Hoaxy a podvody.

Pri vyvracaní dezinformácií sa opiera o oficiálne informácie príslušných autorít, informačnú kampaň Európskej komisie a svoje výstupy podľa potreby konzultuje s odborníkmi z Národného referenčného centra pre neionizujúce žiarenie (Úrad verejného zdravotníctva SR) a z Útvaru vedúceho hygienika rezortu (Ministerstvo dopravy a výstavby SR).

Roman Vavro

Na otázky o 5G sieti odpovedal Roman Vavro, tlačový hovorca Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

Páčil sa vám článok?
Slabé
12345
Loading...
Super

Ešte nemáte O2 SMART Paušál? Kúpte si ho cez e-shop a môžete vyhrať smart televízor alebo smartfón

Prechodom na O2 SMART Paušál sa môžete zapojiť do súťaže a vyhrať jednu z 7 technologických vychytávok od Xiaomi.

Minuloročná novinka priniesla všetkým neobmedzené volania a SMS a k tomu extra dáta a predplatné na rôzne služby ako HBO GO či TIDAL. Dnes už niektoré verzie O2 SMART Paušálu ponúkajú aj neobmedzené dáta a pri kúpe cez e-shop môžete teraz dokonca vyhrať niektorú z 7 cien od spoločnosti Xiaomi.

Značka Xiaomi má okrem obľúbených smartfónov a fitnes náramkov aj čoraz lepšiu reputáciu v ďalších technologických vychytávkach − od smart televízorov cez šikovné robotické vysávače až po elektrickú kolobežku.

Práve niektoré z týchto zariadení môžete vyhrať, ak si kúpite alebo prejdete na O2 SMART Paušál cez e-shop do 26. júla 2020. Ponuka platí iba na e-shope O2 pri prechode z predplatenej karty, pri prenose čísla alebo pri vykúpení z viazanosti.

Pozrite si všetky ceny, o ktoré môžete súťažiť

smart televízor Xiaomi MI 4S

elektrická kolobežka Xiaomi Scooter 1S

smartfón Xiaomi Mi Note 10 Lite

3 x inteligentné hodinky Xiaomi Amazfit Bip S

Čo môžete získať

Každý, kto prejde na O2 SMART Paušál do 26. júla 2020, bude  zaradený do žrebovania o tieto ceny:

  • smart televízor Xiaomi MI 4S,
  • elektrická kolobežka Xiaomi Scooter 1S,
  • 2 x smartfón Xiaomi Redmi Note 9 Pro,
  • 3 x inteligentné hodinky Xiaomi Amazfit Bip S.

Ak nebudete mať pri žrebovaní šťastie, všetky spomínané Xiaomi zariadenia môžete mať k akémukoľvek O2 SMART Paušálu na začiatok už od 0 €.

Páčil sa vám článok?
Slabé
12345
Loading...
Super

Prvotriedny smartfón aj pre náročných Huawei P60 Pro môžete získať s praktickým darčekom

Čítaj viac

Čo všetko bolo v našej komunikačnej výbave vďaka technológiám a internetu? Pripravili sme nostalgickú jazykovú exkurziu

Čítaj viac

Ako platiť menej za internet? Spojte si služby na jednu faktúru a získajte zľavu až 100 %

Čítaj viac