Opýtali sme sa za vás: Všetko, čo potrebujete vedieť o 5G technológii

Zisťovali sme, ako 5G sieť funguje, či naozaj predstavuje zdravotné riziko a kde si spoľahlivo overovať nejasnosti.

Nové technológie zvyknú medzi niektorými ľuďmi vyvolávať strach. Platilo to pri parnom motore, rozhlase, televíznom vysielaní a najnovšie v súvislosti s 5G sieťou. Čo 5G v skutočnosti je a prečo vyvoláva toľko fám a konšpirácií sme sa rozprávali s Romanom Vavrom z Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

V rozhovore sa dozviete:

  • v čom je 5G iná ako súčasná 4G technológia,
  • prečo 5G nemôže prenášať koronavírus,
  • prečo nie je 5G sieť nebezpečná pre zdravie,
  • prečo sa nedá cez 5G človek očipovať,
  • ako si overovať informácie o 5G sieti cez dôveryhodné zdroje.

Hneď na úvod si ujasnime, čo je to 5G sieť. Týka sa len smartfónov alebo bude mať na náš každodenný život aj iný vplyv?

Nie, netýka sa len smartfónov, ale poďme od začiatku. 5G je označenie piatej generácie mobilných sietí, ktoré budú veľmi dôležité aj pre domácnosti a priemysel. Piata generácia tejto technológie má hlavne podporiť rastúci počet zariadení pripojených na sieť spolu s rastúcim množstvom dát, ktoré dnes všetci vytvárame a zdieľame.

5G sieť je zároveň kľúčová pre najnovšie technologické aplikácie a služby, ako sú internet vecí, umelá inteligencia, virtuálna realita či rozšírená realita. Aj preto Európska komisia podporuje rýchle budovanie 5G sietí v členských štátoch Európskej únie, aby nám neušiel vlak a nezaostávali sme za zvyškom sveta.

V čom je 5G sieť iná ako súčasná 4G a predošlá 3G sieť?

Každá z generácií mobilných sietí priniesla niečo nové. Zjednodušene by sa dalo povedať, že bežným používateľom prvá generácia umožnila telefonovať cez mobil, druhá posielať krátke správy, tretia prístup na internet, štvrtá rýchly prístup na internet a pripravovaná piata generácia umožní ultrarýchle zdieľanie údajov s ohlasom v takmer reálnom čase.

Využitie tak okrem smartfónov nájde aj v smart domácnostiach, smart mestách, v doprave, zdravotníctve a priemysle.

5G sieť má byť rýchlejšia a modernejšia, napriek tomu vyžaduje hustejšiu sieť stožiarov. Prečo?

Aby mohla 5G sieť dosiahnuť aj na odľahlé vidiecke miesta a zároveň umožňovala rýchly prenos dát, bude využívať kombináciu frekvenčných pásiem. Nové 5G vysielače budú mať pridelené nízke frekvencie 700 MHz, ktoré majú dlhý dosah a fungujú podobne ako doterajšie 2G siete (900 MHz) a 4G siete (800 MHz).

 „Prvá generácia mobilných sietí umožnila ľuďom telefonovať cez mobil, druhá posielať krátke správy, tretia prístup na internet a štvrtá rýchly prístup na internet.“

Vysoké rýchlosti, naopak, zabezpečia vyššie frekvenčné pásma s kratšími vlnami. Kapacitu 5G siete napríklad posilní aj využívanie pásma medzi 3,43,8 GHz, na ktorých dnes fungujú nomádske LTE siete a 26 GHz pásmo, ktoré sú na tieto účely vyčlenené v celej Európskej únii.

Operátori budú v prvom rade využívať existujúcu sieť stožiarov a len na miestach, kde by signál v súčasnom stave nedosiahol a nedokázal zabezpečiť rýchly prenos dát, budú spolupracovať na budovaní nových antén.

Viete povedať, ako sa táto kombinácia frekvenčných pásiem využije?

Predstavme si, že by sa na Slovensku konali majstrovstvá Európy vo futbale. Počas futbalového zápasu, ktorý vysielajú televízie do celého sveta, medzi sebou komunikujú priamo na štadióne aj rôzne zariadenia, vzniká množstvo fotografií a obsahu, ktorý nielen novinári, ale aj diváci zdieľajú na sociálnych sieťach.

Vajíčko si mobilom neuvaríte

Hoaxy o mobilných technológiach nie sú ničím novým. V roku 2006 sa napríklad virálne šírila správa, že ak dáme vajíčko medzi dva mobily, do hodiny ho máme uvarené. V časti spoločnosti sa preto rozšíril strach z mobilov.

Článok, z ktorého tento hoax vychádza v skutočnosti napísal ešte v roku 2000 dôchodca Chalres Ivermee ako vtip pre web svojej dedinky Wymsey. V roku 2006 sa priznal, že išlo o žart, ktorý podcenil a ktorý sa poriadne vymkol z rúk. Ak by niekomu priznanie nestačilo, mýtus samozrejme vyvracia aj matematika.

Na futbalových štadiónoch by 5G sieť vytvorená kombináciou frekvencií z viacerých frekvenčných pásiem mohla „obslúžiť“ veľké množstvo zariadení bez straty funkčnosti a rýchlosti.

Ako pri každej novej technológii aj pri 5G sieti sa objavili uletené konšpirácie, že môže za pandémiu koronavírusu a pomáha šíriť COVID-19. Aký súvis majú rádiové vlny s vírusom, ktorý sa prenáša kvapôčkami pri kýchnutí alebo kašľaní?

Medzi 5G sieťou a ochorením COVID-19 neexistuje žiadna súvislosť, táto dezinformácia má niekoľko trhlín a odborníci ju už dávnejšie vyvrátili. Medicínski experti potvrdili, že technológia 5G nemá žiadnu spojitosť s vypuknutím a šírením vírusových ochorení. Testy 5G siete prebiehali dávno predtým, ako vypukla pandémia.

Iní konšpirátori zasa prišli s teóriou, že 5G vlny síce koronavírus neprenášajú, ale oslabujú ľudskú imunitu, a tak spomaľujú liečbu. Zavádzaniu takejto rozsiahlej technologickej siete musel predchádzať nejaký výskum, ktorý určite skúmal aj vplyv na ľudský organizmus. Ako na ľudské telo vplýva 5G sieť? Má nežiaduce účinky?

Elektromagnetické žiarenie je vo svete už desiatky rokov. Poznáme ho nielen z rozhlasových a televíznych vysielačov, ale aj z vysielačov mobilných operátorov. Dôležité je povedať, že elektromagnetické polia týchto všetkých vysielačov nie sú schopné poškodzovať biologický materiál.

Svetová zdravotnícka organizácia dokonca v rámci výskumu analyzovala výsledky vedeckých prác na túto tému a na základe súčasných poznatkov môžeme tvrdiť, že neexistujú dôkazy o zdravotných následkoch elektromagnetických polí s nízkymi hodnotami.

Nebude 5G sieť žiariť silnejšie a agresívnejšie?

Objavili sa rôzne dezinformácie, napríklad, že bude agresívnejšia ako 4G sieť a bude silno a nebezpečne žiariť. Ani toto tvrdenie však nie je pravdivé. Spustenie vysielača je komplikovaný proces, ktorý podlieha prísnej kontrole.

„Expozičné limity EÚ pre širokú verejnosť sú vždy najmenej 50-krát nižšie ako tie, ktoré majú podľa medzinárodných vedeckých dôkazov akýkoľvek vplyv na zdravie.“

Pred spustením každého vysielača mobilného operátora do prevádzky sa vysielač najskôr testuje s rovnakými technickými parametrami, ktoré budú v stálej prevádzke. Počas testovania sa meria elektromagnetické žiarenie a výsledky musia spĺňať podmienky platnej vyhlášky, ktoré sú v súlade s odporúčaním Európskej únie o obmedzení vystavenia širokej verejnosti elektromagnetickým poliam.

Expozičné limity EÚ pre širokú verejnosť sú vždy najmenej 50-krát nižšie ako tie, ktoré majú podľa medzinárodných vedeckých dôkazov akýkoľvek vplyv na zdravie.

Výsledky merania elektromagnetického žiarenia musí mobilný operátor predložiť útvaru vedúceho hygienika rezortu Ministerstva dopravy a výstavby SR, a až keď je všetko v poriadku, môže byť vysielač spustený do stálej prevádzky.

Medzinárodná komisia na ochranu pred neionizujúcim žiarením (ICNIRP) navyše vydala v marci 2020 nové usmernenia, ktoré potvrdzujú vhodnosť existujúcich limitov pre vystavenie elektromagnetickým poliam s malými úpravami metód merania vo vzťahu k vyšším 5G frekvenciám.

Objavili sa aj teórie, že vláda nás všetkých cez 5G sieť očipuje. Ako sa dajú rádiové vlny využiť na vloženie fyzických čipov do ľudského tela?

To by som tiež rád vedel (smiech). Takéto tvrdenia už naozaj vyžadujú veľkú mieru fantázie a zároveň sa pri nich zabúda na základné znalosti z fyziky.

Ako jediná relevantná obava pri 5G sieti mi príde strach z bezpečnosti prenosu dát. Je bezpečnosť odvrátenou stranou 5G alebo existujú mechanizmy, ktoré tomu zabraňujú?

Otázka bezpečnosti prenášaných dát je vždy namieste. Európska komisia ani členské štáty EÚ otázku kybernetickej bezpečnosti neberú na ľahkú váhu a týka sa jej aj odporúčanie Európskej komisie. Na národnej úrovni má byť do konca júna 2020 pripravená vyhláška o bezpečnostných opatreniach, týkajúcich sa kybernetickej bezpečnosti v oblasti 5G.

Konšpirácie a rôzne „mentálne akrobacie“ sprevádzali aj všetkých predchodcov 5G siete. Pamätáte si, ktoré tvrdenia sa šírili pri 4G a jej predchodcoch?

V minulosti sme v súvislosti s výstavbou mobilných sietí zaznamenali rôzne obavy občanov, ktoré súviseli s telekomunikačnými stavbami, a tieto obavy následne riešili stavebné úrady. Išlo často skôr o nesúhlas s umiestnením telekomunikačného stožiara, pretože obyvateľom pokazí výhľad, zníži cenu ich nehnuteľnosti alebo tam budú chodiť cudzí ľudia, teda technici operátora.

„Elektromagnetické polia týchto všetkých vysielačov nie sú schopné poškodzovať biologický materiál.“

Neskôr sa začali objavovať obavy, či vysielač mobilného operátora umiestnený na bytovom dome neovplyvní zdravie obyvateľov domu.

Situáciu v takom prípade obvykle využili obyvatelia iného bytového domu a dohodli sa s operátorom, že im bude za umiestnenie vysielača na ich dome platiť nájom. Týchto občanov môžeme charakterizovať, že majú aspoň základné znalosti z fyziky, veria výsledkom vedeckého poznania a dôverujú autoritám.

V roku 2013 pri zavádzaní 4G siete sme zaznamenali len jednu výraznú obavu časti laickej aj odbornej verejnosti a to, že vysielače 4G siete budú rušiť príjem televízie. Katastrofický scenár sa však nenaplnil a tieto obavy sa v praxi až na zopár výnimiek nepotvrdili.

Kde si môžeme overiť dôveryhodnosť informácie o 5G, ktorú sa náhodne dozvieme na internete?

V prvom rade je dobré, čo najskôr nejasnosti vysvetľovať a vyvracať dezinformácie, aby nevyvolávali zbytočný strach z klamlivých informácií.

Dôveryhodným zdrojom je napríklad Európska komisia a jej kampaň, ktorou vysvetľovala, ako rozpoznať neoverené správy a svojím správaním nepomáhať šíreniu dezinformácií na sociálnych sieťach. V súvislosti s 5G publikovala aj často kladené otázky a rozbehla informačnú kampaň prostredníctvom sociálnych sietí.

V Regulačnom úrade spolupracujeme pri vyvracaní dezinformácií o 5G s policajnou stránkou na Facebooku Hoaxy a podvody.

Pri vyvracaní dezinformácií sa opiera o oficiálne informácie príslušných autorít, informačnú kampaň Európskej komisie a svoje výstupy podľa potreby konzultuje s odborníkmi z Národného referenčného centra pre neionizujúce žiarenie (Úrad verejného zdravotníctva SR) a z Útvaru vedúceho hygienika rezortu (Ministerstvo dopravy a výstavby SR).

Roman Vavro

Na otázky o 5G sieti odpovedal Roman Vavro, tlačový hovorca Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

Páčil sa vám článok?
Slabé
12345
Loading...
Super

Fyzioterapeut Mateja Tótha radí rodičom: Všímajte si, ako vaše dieťa sedí, aj ako sa hrá

„Ak sa dieťa venuje rôznym pohybovým aktivitám, v centrálnej nervovej sústave si vytvára programy, z ktorých neskôr môže ťažiť práve v špecializovanej príprave,“ hovorí Denis Freudenfeld.

Denis Freudenfeld pôsobil ako dvorný fyzioterapeut biatlonistky Naste Kuzminovej a dlhodobo spolupracuje s atlétom Matejom Tóthom, ktorého sprevádzal na nejednej olympiáde. Porozprávali sme sa s ním o dôležitosti pohybu pre dnešné deti aj o zdravotných problémoch, ktoré ich trápia.

V rozhovore sa ďalej dozviete:

  • ako pandémia ovplyvnila pohyb detí,
  • na ktoré signály tela by rodičia mali u detí dávať pozor,
  • kedy treba vyhľadať fyzioterapeuta,
  • prečo treba venovať pozornosť správnemu dýchaniu.

Ako rozhýbať deti doma? Zacvičte si spolu s nimi podľa videí O2 Športovej akadémie Mateja Tótha

Ste fyzioterapeutom najúspešnejších slovenských športovcov. V čom presne spočíva vaša práca?

Pracujem vo Vojenskom športovom centre DUKLA v Banskej Bystrici ako fyzioterapeut, ktorý sa stará o talentovaných športovcov. V centre zabezpečujeme prípravu štátnej športovej reprezentácie Slovenska na rôznych súťažiach a olympiádach.

Mojou úlohou ako fyzioterapeuta je diagnostika, liečba a prevencia rôznych pohybových problémov. To znamená, že občas pomasírujem alebo ponaprávam a ak za mnou príde športovec s nejakým problémom, diagnostikou sa snažím zistiť, z ktorej časti tela pochádza. Často sa totiž stáva, že problém je prenesený. To znamená, že niekoho bolí koleno, no v skutočnosti bolesť spočíva v zlom postavení chodidla, v posunutej panve alebo jej príčinou môžu byť aj kríže.

Niekedy je to taká detektívka, pri ktorej vyšetrujem konkrétneho športovca, a po následnej diagnostike sa cvičeniami snažíme uvoľniť alebo posilniť určité svalové partie na tele, ktoré jeho problém vyvolávajú.

Vychádzate pri svojej práci z konkrétnej metodiky?

Pracujem najmä s dynamickou neuromuskulárnou stabilizáciou. Je to metodika založená na dýchacích cvičeniach, pri ktorých sa svaly uvoľňujú. Dokonca aj bez toho, aby ich bolo nutné stláčať či klasicky masírovať. Pri práci so športovcami sa venujeme riadeniu ich pohybu. To znamená, že sa učíme novému pohybu alebo ho naprávame a dávame mu iný rozsah.

S Matejom spolu cvičíme, a keď treba, poskytujem mu regeneračné procedúry. Často pozeráme jeho videá z tréningu a na základe nich sa snažíme zdokonaliť jeho techniku, aby bol jeho pohyb ekonomickejší a rýchlejší a aby svoje telo čo najmenej preťažoval.

Mnohým rodičom by som odporučil, aby po skončení pandémie so svojimi deťmi navštívili pediatra. Dieťa sa nemusí sťažovať na bolesť, ale je možné, že diagnostikou sa odhalí, že niečo naozaj nie je v poriadku.

Fyzioterapia upozorňuje na dôležitosť správneho pohybu. Ako veľmi je dôležitý pohyb pre deti a ako ho ovplyvnila pandémia?

Každé dieťa sa potrebuje hýbať – pohyb je pre jeho vývoj nesmierne dôležitý. Keď sú deti v škole, hýbu sa často. Po skončení hodiny vstanú, vyjdú na chodbu, naháňajú sa, majú hodinu telesnej výchovy, jednoducho stále niečo robia.

Je dôležité uvedomiť si, že kostra dieťaťa potrebuje pre svoj zdravý vývoj určité antigravitačné zaťaženie – nielen chrbtice, ale aj končatín. Tak ako sa vyvíja kostra, menia sa aj uhly v kĺboch. Bedrové i ramenné kĺby sa u malých detí vždy prispôsobujú záťaži, u väčších detí kosti zosilňujú.

Keď dieťa stojí alebo sa pohybuje, má zaťažené dolné končatiny i kardiovaskulárny aparát. Pri dištančnej výučbe sa to nedeje, pretože deti presedia celé hodiny doma pri počítači a mobile a nemajú zabezpečený dostatočný pohyb. Ten veľmi ovplyvňuje aj psychika, ktorá sa premieta do tela a pohybového aparátu detí.

Dôležitá je aj socializácia detí a správna dávka súťaživosti. Svoje tu zohráva už len to, že človek rozpráva a gestikuluje, používa reč tela. Zdravý vývoj dieťaťa značne ovplyvňuje aj obezita, ktorá neraz obmedzuje jeho pohyb, pričom dôsledky sa prejavia až o rok alebo o dva.

Čo by si mali všímať rodičia na svojich deťoch? 

Najdôležitejšie je všímať si guľatý chrbátik, kolienka a chodidlá. V prvom rade by mali sledovať, ako ich dieťa sedí. Či má guľatý, alebo vystretý chrbát, či nemá predsunutú hlavu, alebo či jeho krčná chrbtica nie je veľmi zaklonená.

Keď sa dieťa hrá a čupne si, je dôležité všímať si, či mu idú kolienka k sebe, alebo či nemá vytočené chodidlá do strany.

Kedy je čas vyhľadať fyzioterapeuta?

Ak napríklad rodič upozorní dieťa na zlé držanie tela a aj napriek tomu ho nedokáže korigovať, je to jasný signál, že niečo nie je v poriadku. Ak mu odstávajú rebrá, má preliačený hrudník alebo sa mu prepadáva klenba chodidiel, prípadne má nohy do X (kolená vbočené dovnútra k sebe), je čas vyhľadať odborníka.

Mnohým rodičom by som odporučil, aby po skončení pandémie so svojimi deťmi navštívili pediatra. Dieťa sa nemusí sťažovať na bolesť, ale je možné, že diagnostikou sa odhalí, že niečo naozaj nie je v poriadku. Vtedy mu dokáže pomôcť práve fyzioterapeut, ktorý mu nastaví potrebné cvičenia.

Dieťaťu nestačí kúpiť kolobežku a povedať si, že to stačí. Potrebuje aj hrať sa s loptou, šplhať po strome, bicyklovať sa a robiť rôzne iné aktivity. Pohyb by mal preň byť predovšetkým zábavou.

Veľa hovoríte aj o správnom dýchaní a potrebe bránicového dýchania, ku ktorému vediete aj športovcov. V čom je takéto dýchanie prínosné?

Rodič si niekedy môže myslieť, ako veľmi je jeho dieťa ohybné a flexibilné a ako dobre trénuje, pričom nevidí, že jeden pohyb nahrádza druhým alebo k nemu pridružuje ďalšie pohyby. Dýchanie u detí sa dnes mení, preto je nesmierne dôležité venovať mu pozornosť.

U nás pracujeme s vývojovou kineziológiou, ktorú cvičíme aj spolu s Matejom. Ide o jednoduché cviky, pri ktorých sa napodobňujú vývojové fázy dieťaťa a ktorých základom má byť bránicové dýchanie, treba teda správne dýchať do brucha. Bránica totiž nemá len dychovú, ale aj stabilizačnú posturálnu funkciu. Stabilizuje telo, čím pomáha, aby bol pohyb človeka jednoduchší a efektívnejší.

Dýchanie do brucha zabezpečuje pevnosť celej pohybovej sústavy. Pohyb je tak oveľa menej závislý od svalov a energeticky menej náročný.

Koľko času by mali deti tráviť pohybom?

Je to veľmi individuálne a závisí to od mnohých faktorov. Určite by však športové aktivity nemali rodičia deťom nanucovať. Treba brať do úvahy, či ide o malé dieťa, alebo tínedžera. Malé deti by mali mať zabezpečenú rôznorodosť pohybu, nemali by sme ich však dlhodobo zaťažovať. Staršie deti potrebujú viac trénovať.

Dôležitú úlohu v tom zohráva aj psychika, ktorú treba rešpektovať. Najlepšia je zlatá stredná cesta, ktorá sa u detí prejavuje príjemnou únavou, keď už nemajú chuť vymýšľať nič iné.

Čítajte aj: Príklad rodičov je pre deti dôležitý nielen v čase pandémie, hovorí detský tréner

Dieťa by malo robiť to, čo ho baví, rodič by sa preto nemal sústrediť iba na konkrétny šport. Potrebuje prirodzený pohyb. Nestačí mu kúpiť kolobežku a povedať si, že to stačí. Dieťa potrebuje aj hrať sa s loptou, šplhať po strome, bicyklovať sa a robiť rôzne iné aktivity. Pohyb by mal preň byť predovšetkým zábavou.

Ak dieťa robí nejaký šport v mladom veku, malo by ho robiť pre radosť, určite neodporúčam ťažké tréningy. Dieťa by si v prvom rade malo šport užívať. Nemalo by preň byť povinnosťou tvrdo sa orientovať na výkon.

Veľkou témou je špecializácia detí na konkrétny šport, s ktorou sa často začína veľmi skoro. Kedy by s ňou dieťa malo začať?

Závisí od druhu športu, ktorému sa dieťa venuje. Odporúčam s ním však začať až na druhom stupni základnej školy. Ak dieťa robí nejaký šport v mladom veku, malo by ho robiť pre radosť, určite neodporúčam ťažké tréningy. Dieťa by si v prvom rade malo šport užívať. Nemalo by preň byť povinnosťou tvrdo sa orientovať na výkon.

Ak je dieťa malé, je dobré, aby malo zabezpečenú rôznorodosť pohybu. Môže sa naučiť niečo z gymnastiky a z koordinačných cvičení pri rôznych druhoch športu, môže si precvičovať vytrvalosť i rýchlosť.

Dieťa je ako špongia − od útleho veku nasáva informácie. Ak sa venuje rôznym pohybovým aktivitám, v centrálnej nervovej sústave si vytvára programy, z ktorých neskôr môže ťažiť práve v špecializovanej príprave.

Deti sa veľa učia pozorovaním alebo napodobňovaním, keď im niekto niečo vysvetľuje. Počúvajú, vidia, vnímajú, premietajú si to do tela a daný pohyb napodobňujú a kreujú. Voláme to motorické učenie, ktoré pomáha aj pri rozvoji koordinácie a iných pohybových kvalít. Čím viac sa teda dieťa učí, tým viac to zužitkuje v budúcnosti.

Na pohyb detí je zameraná aj O2 Športová akadémia Mateja Tótha, ktorá v čase zatvorených škôl a prerušených krúžkov začala zverejňovať videá na cvičenie doma. V čom vidíte ich hlavný prínos?

Akadémia je zameraná predovšetkým na deti na prvom stupni základných škôl, kde sa venujeme všeobecnému pohybovému rozvoju dieťaťa. Deti prostredníctvom hravých online videí Telesnej na doma môžu získať správny športový základ, ale aj pozitívny vzťah k pohybu.

Je to skvelá pomôcka pre rodičov i pre deti, ktoré počas pandémie nemohli chodiť do školy, a tak boli odrezané od pohybových aktivít, na ktoré boli zvyknuté. Cvičiť tak môžu v domácom prostredí. Tu je dôležité podotknúť, že nestačí iba cvičiť, treba aj vedieť, ako správne cvičiť, ako pri cvičení funguje telo, a to všetko Akadémia deti učí.

O2 Športová akadémia Mateja Tótha

Podporte školu v projekte O2 Športová akadémia Mateja Tótha

Prečítaním tohto článku
ste získali bonusový hlas.
Využite ho a podporte svoju školu.

Využiť bonusový hlas

Hľadáte inšpiráciu, ako si zacvičiť so svojimi deťmi? Zatrénujte si podľa videí Telesná na doma, ktoré vytvorili skúsení tréneri O2 Športovej akadémie Mateja Tótha.

Denis Freudenfeld

Je jedným z najuznávanejších slovenských fyzioterapeutov. Fyzioterapii sa venuje od roku 2000, od roku 2005 pôsobí vo Vojenskom športovom centre DUKLA v Banskej Bystrici. Na konte má veľa úspechov so špičkovými slovenskými športovcami. Pri svojej práci kladie dôraz na dynamickú neuromuskulárnu stabilizáciu, ktorej priekopníkom bol český fyzioterapeut Pavel Kolář. Pochádza zo Žiliny, momentálne žije v Banskej Bystrici, má dve deti.


Ste pripravení na 5G? Vybrali sme 5 mobilov s rýchlym pripojením a naloženou výbavou

Čítaj viac

Rozhodujete sa medzi smart náramkom a smart hodinkami? Toto by ste mali vedieť

Čítaj viac

Ako platiť menej za internet? Spojte si služby na jednu faktúru a získajte zľavu až 100 %

Čítaj viac