Správne držanie tela ovplyvňuje, ako dieťa píše a kreslí, hovorí špeciálna pedagogička

S Katarínou Jelenčiakovou sme sa pozreli na to, ako môže pohyb ovplyvniť vývin zdravotne znevýhodnených aj zdravých detí.

To, že pohyb priaznivo vplýva na celkové zdravie, je všeobecne známe. Menej známe je, že jeho absencia v ranom detstve môže negatívne ovplyvniť vývin, školskú pripravenosť, ako aj schopnosť správne dýchať, písať či sústrediť sa. Navštívili sme extra hodinu telesnej výchovy od O2 Športovej akadémie Mateja Tótha na spojenej škole v Modre, kde sme sa s Katarínou Jelenčiakovou rozprávali aj o tom, ako pohyb zlepšuje život žiakom so zdravotným znevýhodnením.

V rozhovore sa ďalej dočítate: 

  • ako pohyb pomáha deťom so zdravotným znevýhodnením, 
  • pre ktoré deti je vhodnou voľbou špeciálna škola,
  • ako pohyb ovplyvňuje držanie tela, rozprávanie či písanie,
  • prečo by sme deti nemali zamestnávať mobilom.

Psychológ: Vždy stojí za zamyslenie, či dieťa radšej nezapojiť do varenia ako pustiť mu video

Na Slovensku máme cca 70-tisíc detí, ktoré majú určitý stupeň mentálneho postihnutia. Niektoré chodia do bežných škôl, niektoré do špeciálnych. Aké výhody prináša špeciálna škola pre deti s postihnutím? 

Dnes sa v mnohých krajinách tlačí na inklúziu detí s postihnutím spolu s deťmi bez postihnutia spôsobom začleňovania detí so znevýhodnením do bežných tried. Nemyslím si, že je to nesprávne, ale nie pre všetky deti so zdravotným znevýhodnením je to správny prístup. Deti s postihnutím či poruchou učenia potrebujú iný prístup, niektoré iný obsah (modifikovaný) aj spôsob vzdelávania.

Obsah vzdelávania v základných školách je odlišný od obsahu v špeciálnych školách a naše deti okrem bežného vyučovania potrebujú terapie, potrebujú viac odpočívať, mať menší kolektív, pokojnejšie prostredie a viac učiteľov, ktorí majú skôr rodinný prístup. 

Je na takúto inklúziu v bežných školách kapacita? 

Školy na to nie sú pripravené. Stačí, ak má učiteľ v triede jedno dieťa, ktoré má poruchu učenia, Aspergerov syndróm alebo len drobné zdravotné znevýhodnenie, a z čisto kapacitných dôvodov s tým v triede môže mať problém. Učiteľ nemôže robiť naraz učiteľa, asistenta a ešte aj psychológa.

Spojená škola Pezinok Modra má naozaj široký záber. Môžete priblížiť, čomu sa jednotlivé triedy venujú? 

Škola sa venuje deťom so zdravotným znevýhodnením a má niekoľko častí: špeciálnu materskú školu pre deti s poruchou autistického spektra a materskú školu pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou. 

Ďalej máme špeciálnu základnú školu, praktickú školu, školský klub detí a centrum špeciálnopedagogického poradenstva. Súčasťou základnej školy je aj prípravný ročník pre deti so zdravotným znevýhodnením a pre deti s poruchou autistického spektra.

Stačí, ak má učiteľ v triede jedno dieťa, ktoré má poruchu učenia, a z čisto kapacitných dôvodov s tým v triede môže mať problém.

Akou cestou sa deti dostanú do vašich škôl? Musia prejsť testom u odborníka alebo ich tam prihlási rodič? 

V materskej škole sa robia skríningy školskej zrelosti, ktoré vedie psychológ. Pokiaľ sa psychológovi niečo nezdá, tak dieťa pozve na tzv. veľké testy školskej zrelosti. Pre zdravé deti ich robí centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a pre deti so zdravoným znevýhodnením centrum špeciálnopedagogického poradenstva. Všetky deti musia prejsť týmito testami a my už vieme, čo ďalej. 

Čo znamená začleniť deti s poruchami medzi zdravé deti? 

Kedysi sme sa na vysokej škole učili, že cieľom inklúzie je, aby sa dieťa „stratilo“ v zmysle, že nebude vytŕčať. Bude užitočné, akceptované, bude mať kamarátov a zaradí sa.

Obávam sa, že ak vo veľkom rozsahu budeme deti so znevýhodnením začleňovať do bežných tried so zdravými deťmi, nebudú spolu šťastné už len preto, lebo majú diametrálne odlišné vzdelávacie potreby. Môžu sa navzájom brzdiť, niektoré deti nebudú stíhať alebo sa budú navzájom rušiť. Inklúzia sa musí začať zdola, v bežnom živote.

Je to síce veľmi konkrétny príklad, ale niekedy stačí zdravé dieťa povzbudiť, aby na ihrisku pobehlo s autistickým dieťaťom – jedno je hrdé, ako niekomu pomohlo, a druhé šťastné, že sa s niekým kamarátilo. Takto vzniká vzťah a takto sa deti učia navzájom si pomáhať. Takto sa buduje inklúzia od základu a k tomu by sme mali deti viesť. 

Na hodinách sa do veľkej miery venujete pohybu. Čo je pre deti z tohto hľadiska najväčšou výzvou?

Mnoho detí má problém s dýchaním do bránice, s trupovou stabilizáciou (pevným centrom tela), s priestorovou orientáciou či grafomotorikou – úchopom ceruzky, čo následne vplýva na písanie a kreslenie. Niektoré zas nedostatočne cítia (uvedomujú si) svoje telo, čo znamená, že sa napríklad nevedia bez zrakovej kontroly chytiť inej časti tela.

Ak zdravé dieťa pobehne s autistom, je hrdé, ako niekomu pomohlo, a druhé šťastné, že sa s niekým kamarátilo. Takto vzniká inklúzia a k tomu by sme mali deti viesť.

Venujete sa aj rozvoju hrubej a jemnej motoriky. Ako spolu súvisia? 

Hrubá motorika, teda hybnosť celého tela, správne sedenie či držanie tela, úzko súvisí s jemnou motorikou, napríklad s úchopom ceruzky. Dieťa môže držať ceruzku správne len pri pevnom trupe a spevnenej stabilnej chrbtici. Môže sa tak správne posadiť, oprieť si ruku a izolovane pohybovať zápästím či prstami.

Dôležitým svalom je bránica, ktorú sa dieťa takisto potrebuje naučiť správne používať, pretože ovplyvňuje rytmus reči a dýchania. Dieťa sa musí naučiť rozpohybovať a ovládať jednotlivé svaly natoľko, aby sa naučilo správne hýbať, ale aj rozprávať či skoordinovať pohyb ruky s pohybom očí.

Ak vzniká nejaká porucha, dá sa pomerne rýchlo napraviť ešte v škôlke alebo je to dlhoročná práca? 

Pri deťoch s ťažším postihnutím to trvá dlho a často sa to úplne nepodarí. Pri negenetických poruchách, ktoré sú dnes čoraz častejšie, to ide rýchlejšie. Aj zdravé deti (bez znevýhodnenia) začínajú mať problém, lebo namiesto toho, aby v detstve lozili, trénujú mozgové centrum pre pohyb palca, t. j. sú na mobile. Nehovoriac o tom, čo mobilné zariadenia robia s rečou a myslením. 

Chodia teda do prípravného ročníka aj deti, ktoré nemajú genetickú poruchu a ktoré by vo vašej škole nemuseli byť, ak by bola ich starostlivosť do troch rokov vedená správne? 

To by som nepovedala. Doba je dnes taká, že sa praktizuje veľa rôznych teórií vzdelávania, výchovy, rodičovstva aj materstva. Aj preto deti v niektorých smeroch vôbec nie sú na rovnakej úrovni vývinu.

Dieťa môže držať ceruzku správne len pri pevnom trupe a spevnenej stabilnej chrbtici.

Ako prebieha základné pohybové vyšetrenie motoriky vo vašom centre?

S rodičmi detí, ktoré prídu k nám do centra, preberiem základnú anamnézu. Spýtam sa ich, ako sa dieťa vyvíjalo v ranom veku. Potom spravím vyšetrenie stability trupu, koordinácie, hrubej aj jemnej motoriky. Ak niečo nie je v poriadku, rodičom poradím, ako by mali s dieťaťom cvičiť, prípadne ich pošlem za odborníkom. 

Čítajte aj: Cvičiť sa dá aj bez telocvične. Učitelia hovoria, ako motivujú deti k pohybu

Nezvyknú byť rodičia citliví na možnú chybnú diagnózu? 

Určite, no mnohí zostávajú prekvapení. Minule ma navštívila jedna maminka, že jej dieťa má problém s písaním. Ja som jej poradila, aby navštívila fyzioterapeuta, pretože malo ťažkosti s koordináciou, rovnováhou a stabilitou. Vraj sa na jej dieťa ešte nikto takto nepozrel a vo výsledku to pomohlo. 

Uvediem aj ďalší príklad, keď mala žiačka ťažkosti so vzdelávaním na podklade ťažkej skoliózy, ktorá jej spôsobovala bolesť, únavu, neschopnosť sústrediť sa a obsedieť. Ak sa dieťaťu zlepší držanie tela, bude sa mu aj lepšie učiť, a to aj vtedy, ak vzdelávacie ťažkosti ostanú (napr. porucha učenia). Ani pohyb nie je úplný všeliek, aj keď významne pomáha.  

Navštívili sme vás s deťmi na extra hodine telesnej výchovy ŠAMT. Čo sa deti naučili za pol roka?

Deti v dôsledku pandémie cvičili len dva mesiace, ale ja si myslím, že si na hodinách osvojili mnoho vecí. Spomínam si, že sa vôbec nevedeli plaziť, a na poslednej hodine im to šlo naozaj výborne. No nie je to len vďaka nám. Deti majú vrodené pohybové vzorce, ktoré im pomáhame rozvíjať. Cvičenie pomáha telu rozpamätať sa na ne. Zároveň treba dodať, že sme cvičili s deťmi s normointelektom, nie s postihnutím.

Čo to znamená? 

Deti so zdravotným znevýhodnením, ktoré začínajú školskú dochádzku v prípravnom ročníku, majú zväčša intelekt v pásme normy. V prípravnom ročníku rozvíjajú grafomotoriku a komunikačné zručnosti. Väčšina z nich v septembri nastúpi do bežnej základnej školy. Deti s poruchou autistického spektra, ktoré sú vysokofunkčné, si tu vedia zlepšiť sociálne a komunikačné zručnosti a potom sa začlenia do bežných základných škôl. 

Dá sa pohybom pomôcť aj deťom s ľahkým aj ťažkým postihnutím práve metódou, ktorú praktizujete na hodinách ŠAMT? 

Pri ľahšom postihnutí asi áno, treba však cvičiť trochu iným spôsobom. Pri ťažšom postihnutí je to s motorikou už o dosť horšie. Mne by sa veľmi páčilo, ak by sa s nimi pracovalo do takej miery, aby sa im aspoň upravila pozornosť. To však tiež nie je vždy len problémom pohybovej nezrelosti.

Vy ste pôvodne vyštudovaná zdravotná sestra, dnes sa venujete pohybovej príprave detí zo špeciálnych škôl. Aká bola vaša cesta?

Ja som sa nikdy nezaujímala o pohybovú prípravu ani o rehabilitáciu a už vôbec nie o výchovu a vzdelávanie detí s poruchou autistického spektra. Dnes robím s autistami a zaoberám sa motorikou. Skrátka – videla som, že je to potrebné.

Ak chcem dieťa naučiť písať alebo rozprávať, najskôr ho musím naučiť zapájať správne svaly. Vždy sa snažím pozrieť sa na problém cez jeho príčinu, no asi hlavným problémom je, že jeden život na jeho vyriešenie nestačí. 

Čo by ste v tomto smere poradili rodičom?

Rodičia sa dieťaťu majú hlavne venovať a dopriať mu veľa prirodzeného pohybu. Ich zodpovednosťou je dávať deťom také podnety, aby sa mali chuť hýbať, a hlavne ich nezamestnávať mobilom. Nechať ich loziť, nebáť sa ich pustiť a nemať prehnaný strach. Dôležitý je aj dotyk. A ak sa rodičovi niečo nezdá, nech ide za lekárom alebo fyzioterapeutom, aj keby ho to malo stáť vyššie výdavky.

Katarína Jelenčiaková

Katarína je bývalá zdravotná sestra, ktorá sa dnes venuje rozvoju hrubej a jemnej motoriky u detí. Pracuje ako špeciálna pedagogička v Centre špeciálnopedagogického poradenstva na Spojenej škole Pezinok – Modra v Modre. Zaujíma sa o fyzioterapeutickú metódu podľa Kollářa a je súčasťou O2 Športovej akadémie Mateja Tótha, vďaka ktorej deti učí efektívnemu a správnemu pohybu. 

Páčil sa vám článok?
Slabé
12345
Loading...
Super

Aké slúchadlá si vybrať k smartfónu? Poradíme vám, na čo všetko treba myslieť

Bezdrôtové slúchadlá sú perfektným doplnkom vášho smartfónu pri práci, pri športe aj relaxe.

Slúchadlá boli vždy verným pomocníkom smartfónov, no dnes už získavajú status nevyhnutného doplnku každého inteligentného telefónu. Funkcie a schopnosti bezdrôtových slúchadiel sa neustále rozširujú a čoraz väčší zmysel dávajú aj tým, ktorí cez svoj smartfón hudbu nepočúvajú. 

S novými slúchadlami si užijete pozeranie obľúbeného seriálu či filmu na smartfóne kdekoľvek budete. O to viac, ak máte Netflix v cene vášho O2 Paušálu

Telefonovať bez nutnosti mať smartfón bezprostredne pri sebe, vyťahovať ho z vrecka či kabelky, ovládať hlasového asistenta, prepínať hudbu v playliste alebo sa sústrediť na prácu potlačením hluku okolitého sveta. Kombo slúchadlá + smartfón toho dnes dokáže naozaj veľa, preto sme si pre vás pripravili niekoľko rád, ktoré vám pomôžu vybrať si ideálne slúchadlá pre vaše potreby.

Zvuk nie je jediné kritérium

Vybrať si perfektne vyhovujúce slúchadlá môže byť rovnako zložité ako nájsť dokonalý smartfón. Aj v tomto prípade ide o otázku osobných preferencií a kompromisov. Je však zopár vecí, ktoré by ste pred výberom mali vedieť.

Prirodzene a logicky sa núka, že najdôležitejšou charakteristikou slúchadiel je zvuk. Povedzme si však úprimne, hľadať slúchadlá s hi-fi zvukom ako doplnok k smartfónu je úplne zbytočné. Dokonalý zvuk si totiž najlepšie vychutnáte v pohodlí, keď sa naň sústredíte a máte samotné skladby v dostatočnej kvalite. Obmedzenie kvality pre vás neplatí, ak máte ako súčasť svojho O2 Paušálu predplatné na TIDAL, službu, cez ktorú môžete streamovať hudbu v nekomprimovanom formáte FLAC.

Uniformita má logický dôvod

Samozrejme, rozdiel v kvalite zvuku medzi 30- a 180-eurovými slúchadlami budete počuť, no nebude až taký zásadný. A to aj z toho dôvodu, že výrobcovia dnes vedia veľa vecí vyladiť softvérovo.

Dôvod, prečo sú takmer všetky slúchadlá ladené do prebasovaného zvuku, ktorý dokáže vytiahnuť každý jeden detail skladby, je ten, že takýto zvuk je pomerne univerzálny v mainstreamovej hudbe a najmä funkčný. Cez slúchadlá totiž čoraz viac telefonujeme, ovládame nimi smartfón a počúvame hovorené slovo v podcastoch.

Aj preto pri smartfónových slúchadlách argumentovať v prospech lepšieho zvuku pripojením cez 3,5 mm jack konektor nie je práve presné. Najmä ak máte k dispozícii pripojenie Bluetooth 5.0 a viac. Možnosť použiť kábel na pripojenie slúchadiel k smartfónu sa vám však hodí, ak na smartfóne hráte hry, veľa cestujete, pozeráte filmy, prípadne striháte videá.

Výdrž batérie bezdrôtových slúchadiel na úrovni 6 a viac hodín môže pôsobiť postačujúco, no nie je to vždy tak. Samozrejme, záleží najmä na tom, či aj váš smartfón má ešte možnosť pripojiť slúchadlá cez 3,5 mm jack.

Pri práci nepodceňujte kvalitný mikrofón

Buďme však konkrétnejší. Ste manažér, pre ktorého je smartfón v prvom rade pracovný nástroj? Potom je pre vás dôležité, aby ste mohli mať slúchadlá pohodlne nasadené v ušiach aj celý deň bez toho, aby vás obťažovali.

Presne pre takéto použitie sú vhodné štuple. Či sa rozhodnete pre tie s nožičkou, ako majú napríklad Xiaomi FlipBuds Pro, alebo bez nožičky, ako napríklad Samsung Galaxy Buds2, je len vecou osobnej preferencie.

Dôležité pre vás je, aby mali slúchadlá dostatočne dlhú výdrž batérie na jedno nabitie, prípadne ponúkali puzdro, ktoré ich dokáže nabiť. Ako napríklad Apple AirPods (2022), ktoré vďaka puzdru bez nabíjacieho kábla vydržia okolo 30 hodín počúvania hudby a 24 hodín telefonovania.

Pre podnikateľov, študentov či manažérov je dôležitý parameter ANC, teda aktívne potláčanie okolitého ruchu, čo je veľmi užitočné, keď sa treba sústrediť. Preto sa zamerajte na to, aby výrobca kládol dôraz aj na zapracovanie kvalitných mikrofónov. Užitočnou funkciou je aj schopnosť slúchadiel automaticky sa prepnúť z jedného zariadenia na druhé. Napríklad po príchode do kancelárie zo smartfónu na notebook.

Hľadáte niečo univerzálne?

Nemáte na slúchadlá špeciálne požiadavky? V tom prípade bude výber o niečo jednoduchší a aj lacnejší. Dnes už vyložene zlé a nekvalitné slúchadlá kúpite, len ak sa rozhodne pre nejakú úplne neznámu značku v niektorom z čínskych online marketov. 

Konkurenčný boj je čoraz intenzívnejší, a preto aj známe značky dnes dokážu za pár desiatok eur pripraviť zaujímavú ponuku. Jedným z veľmi milých prekvapení sú nové bezdrôtové slúchadlá O2 pods.

Za skutočne priaznivú cenu ponúkajú výbavu, o ktorej by ste v dostupnej kategórii ani len nesnívali. O2 pods majú dobrý zvuk, na telefonovanie sú priam ideálne. Okrem integrovaného mikrofónu aj pre pohodlné dotykové ovládanie.

Párovanie so zariadením – smartfónom, tabletom alebo notebookom – je viac ako spoľahlivé a rýchle. Prirodzene si slúchadlá rozumejú ako s operačným systémom Android, tak s iOS a aj Windows či MacOS. 

Nabíjacie puzdro sa postará o 20-hodinovú výdrž na jediné nabitie, vybavené je aj technológiou na bezdrôtové nabíjanie. Inak je k dispozícii aj USB-C konektor.

Ak preferujete skôr klasickú konštrukciu slúchadiel a nie „štuple“, zaujímavou voľbou sú bezdrôtové slúchadlá Music Hero s mäkkými náušníkmi, zabudovaným mikrofónom a multifunkčnými tlačidlami na ovládanie hudby a vybavovanie telefonických hovorov.

Sú štuple vhodné pre športovcov?

Napriek tomu, že výrobcovia často tvrdia, že bežné štupľové slúchadlá sú vhodné aj na šport, poobzerajte sa radšej po tých s prívlastkom športové. Líšia sa konštrukciou, na štupľoch sú napríklad malé ramienka, ktoré lepšie držia. Aktívne potláčanie hluku je v tomto prípade skôr zbytočné, možno až nebezpečné. Ak behávate v meste popri ceste, je určite lepšie, ak môžete vnímať svoje okolie.

Pre športovcov nemusí byť vždy ideálne ovládanie dotykom na štupli. Keď máte dotykovú plochu vlhkú od potu, nemusí správne reagovať, preto je praktickejšie ovládanie na šnúrkach na krku. Zaujímavým tipom na športovanie sú napríklad flexibilné a mäkké Sony WIC200.

Pre milovníkov dizajnu

Ak je pre vás dôležitý dizajn a väčšiu dôveru máte skôr k tradičným výrobcom zvukovej techniky, nebojte sa vyskúšať niektorú z overených značiek, ako je napríklad Bang & Olufsen. Aj firmy z hi-fi sveta totiž vidia potenciál v praktických štupľoch.

S dobrými slúchadlami a šikovnými apkami budú tréningy ľahšie. Tréneri a trénerky odporúčajú tieto smart aplikácie

Pravda však je, že aj v prípade smartfónových slúchadiel sa sústredia primárne na zvuk, preto môžu ponúkať o generáciu starší Bluetooth alebo nemajú aktívne potláčanie hluku.

Nie je to však prípad dizajnových SONY LinkBuds, ktorých netradičný dizajn dopĺňajú 12 mm meniče, Bluetooth 5.2 alebo 17,5-hodinová výdrž batérie, samozrejme, v spojení s puzdrom. Nechýbajú ani kodeky SBC a AA.

Ani klasiky nie sú krokom vedľa

Dôvodov, prečo vám nemusia vyhovovať štuple a radšej siahnete po klasických slúchadlách, je veľa a všetky sú legitímne. Aj tu ide o vec osobných preferencií. Klasické slúchadlá sú väčšie, prekryjú ucho, čím môžu do určitej miery suplovať funkciu potláčania hluku a pasívne ucho izolovať od okolitých ruchov a zvukov.

Pre mnohých ľudí sú pohodlnejšie na nosenie, ale nie na dlhé hodiny. S veľkými slúchadlami vám môže byť teplo a sú oproti štupľom ťažšie.

Klasické veľké slúchadlá ocenia skôr hráči, pre ktorých sú dôležité rôzne zvukové kodeky. Samozrejme, spokojnejší budú aj milovníci hudby, keďže pri takýchto slúchadlách sa so zvukom už pracuje inak, dôkazom čoho sú napríklad aj slúchadlá  SONY WHCH510, ktoré okrem kvalitného zvuku ponúkajú výdrž batérie na jedno nabitie 35 hodín.


Bohatú ponuku bezdrôtových slúchadiel na rôzne účely nájdete aj v e-shope O2.


Nezaťažia ani rozpočet, ani vaše ruky. Vybrali sme 4 ľahučké smartfóny, ktoré prekvapujú dizajnom aj vybavením

Čítaj viac

Čo všetko bolo v našej komunikačnej výbave vďaka technológiám a internetu? Pripravili sme nostalgickú jazykovú exkurziu

Čítaj viac

Zlepšite sa v cudzom jazyku cestou do práce. Vybrali sme 8 aplikácií, ktoré vás rozhovoria aj posilnia slovnú zásobu

Čítaj viac